Belasting op de inname van het openbaar domein - vanaf 01.03.2023

Het gebruik van het openbaar domein vormt een hinder voor verkeer, overlast voor inwoners en kan de veiligheid in het gedrag brengen. Een deel van het openbaar domein wordt tijdelijk geprivatiseerd door het voor te behouden aan de aanvrager.

Als je voor een verhuis of werken aan je huis of pand tijdelijk het openbaar domein (de openbare weg, het fiets- of voetpad, parkeerplaatsen,...) wilt innemen, dan heb je hiervoor steeds een vergunning nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, een levering van bouwmaterialen,...

Voor dergelijke tijdelijke situaties moet je een vergunning voor de inname van het openbaar domein aanvragen bij het gemeentebestuur. Het openbaar domein mag immers nooit worden ingenomen zonder voorafgaandelijke toestemming.

Deze vergunning geeft je de toelating om

 • een bepaalde ruimte van het openbaar domein in te nemen
 • de nodige verkeerssignalisatie te plaatsen om de inname veilig te laten verlopen.

Voor wie

Een vergunning voor de inname van het openbaar domein kan aangevraagd worden door een particulier, vereniging,...

 • een aanvraag indienen voor het uitvoeren van bouwwerken, het inrichten van private werfzones, inname van parkeerplaatsen, het plaatsen van een verhuiswagen, en afsluiten van de rijbaan.
 • een aanvraag indienen voor het organiseren van een evenement.

Toepassingsgebied

Met het openbaar domein wordt bedoeld de openbare weg inclusief voet- en fietspaden en parkeerruimte, al dan niet afgebakend en de groene ruimten, wandelplaatsen, parken, pleinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen.

De inname van het openbaar domein behelst:

 1. De tijdelijke inname van de openbare ruimte voor evenementen of voor het uitvoeren van bouwwerken zoals het bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, herinrichten, schilderen en zandstralen van gebouwen, grondwerken, tuinwerken, … (dit is een niet limitatieve opsomming). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor het plaatsen en ophalen van een container 36m² nodig is.
 2. De tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeersignalisatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor een gewoon personenvoertuig één parkeerplaats nodig is, voor een bestelwagen twee parkeerplaatsen en voor een vrachtwagen drie parkeerplaatsen waarbij ervan uitgegaan wordt dat één parkeerplaats 12m² groot is. Een parkeerplaats kan permanent 24 op 24 uur ingenomen worden of enkel gedurende de dag van 8 tot 17 uur.
 3. Het afsluiten van een openbare weg zodat deze niet meer kan gebruikt worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, en dit voor een duurtijd die langer dan 2 uur bedraagt.

Voorwaarden

Afhankelijk van de aard, de plaats en tijd van de inname worden bepaalde voorwaarden opgelegd aan de inname van het openbaar domein. Zo kan er bijvoorbeeld een tijdsbeperking gekoppeld worden aan de inname.

Elke aanvraag wordt ook afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, reeds geplande evenementen, doorgaand verkeer,...De dienst Mobiliteit vraagt indien nodig het advies aan politie en andere gemeentediensten.

Deze voorwaarden worden opgenomen in de vergunning zelf en dienen strikt gevolgd te worden.

Bovendien moet de aanvrager of de uitvoerder van de werken steeds zorgen voor duidelijke signalisatie van de inname zelf, en dit om de veiligheid van de voetgangers of weggebruikers te waarborden. Zo moet er bijvoorbeeld signalisatie (bv. verkeersborden of -kegels, beschermnetten, verlichting,...) voorzien worden op de container of stelling zelf.

Hoe gaan we te werk?

Je dient je aanvraag online in via het digitale loket en doorloopt de verschillende stappen.

Heb je al een login, dan kun je je eerst aanmelden via het digitale loket.

Graag een houvast? Lees dan eerst de handleiding hou het aanvraagformulier werkt.

Indien je niet over een computer beschikt, kun je ook terecht in de Kouter aan het Onthaal. Lukt dit niet, dan kun je de vergunning ook aanvragen bij de dienst Mobiliteit via 016 85 30 20, door en afspraak online te maken.

Volgende informatie is nodig om een vergunning te kunnen opmaken:

 • naam, adres en contactgegevens van de aanvrager,
 • adres waar de inname van het openbaar domein is gelegen,
 • lengte en breedte van de inname,
 • een situatieschets van de plaats van de inname,
 • periode van de inname en tijdsbestek,
 • aard van de inname (bv. container, stelling, verhuiswagen,...)
 • mogelijke verkeershinder (bv. geen doorgaand verkeer mogelijk, wegomleiding nodig,...)

Aanvraagtermijnen

De termijnen voor het indienen van een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen zijn als volgt:

 1. Standaardaanvraag: minstens 10 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein.
 2. Spoedaanvraag: minstens 2 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein en voor 9 uur ’s morgens.
 3. Aanvraag met grote hinder (zoals afsluiten openbare weg): 1 maand voor de start van de inname.

De termijnen voor het aanvragen van verlenging zijn als volgt:

 1. Standaardverlenging: minstens 5 werkdagen voor het aflopen van de tijdelijke inname van het openbaar domein
 2. Spoedverlenging: minstens 2 werkdagen (minimum 48 uur) voor het aflopen van de tijdelijke inname van het openbaar domein.

Indien het openbaar domein in gebruik wordt genomen zonder voorafgaande toelating dient dit te worden geregulariseerd door een aanvraag tot regularisatie in te dienen.

Deze aanvraag dient uiterlijk om 16 uur de eerstvolgende werkdag na kennisgeving van de vaststelling te worden ingediend. De kennisgeving gebeurt per e-mail, per aangetekende brief (waarvan de kennisgeving geldt vanaf de derde werkdag na postdatum) of ondertekende ontvangstmelding.

Bijkomend wordt bij de vastgestelde belasting een forfaitaire vergoeding van 50 euro aangerekend, te betalen bovenop het geldende tarief voor de inname.

Niet vergunde en hinderlijke innames kunnen te allen tijde in opdracht van het college van burgemeester en schepenen of van de lokale politie worden verwijderd. De kosten voor het weghalen zullen aan de overtreder worden aangerekend.

Kostprijs

De belasting bestaat uit een A. vaste administratieve kost en B. de vaste kost voor de inname van het openbaar domein of C. voor de afsluiting van een openbare wege of straat. Elke begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag.

 1. Vaste administratieve kost voor de verwerking van de aanvraag
Standaardaanvraag  10 euro
Spoedaanvraag 20 euro
 1. Vaste kost voor de inname van het openbaar domein: 0,30 euro / m²/dag vanaf de derde dag van inname
 2. Voor de afsluiting van een openbare weg of straat zodat deze niet meer kan gebruikt worden door gemotoriseerd verkeerd voor een periode langer dan 2 uur: 100 euro / dag
 3. Voor standaardverlengingen wordt enkel de vaste kost voor de inname van het openbaar domein aangerekend en dit vanaf het ogenblik dat het tegoed van de oorspronkelijke aanvraag is verstreken en op basis van de ingenomen oppervlakte per dag en per locatie.
 4. Bij een spoedverlenging (zie artikel 4) komt hier bovenop een vaste administratieve kost van 10 euro

Een standaardaanvraag kan gecombineerd worden met een spoedverlenging, alsook kan een spoedaanvraag gecombineerd worden met een standaard verlenging.

Als de werken niet kunnen doorgaan moet de aanvrager dit schriftelijk melden via iod@herent.be. Annuleringen zijn mogelijk de laatste 4 werkdagen vóór de voorziene aanvangsdatum. Als dit niet tijdig wordt aangegeven, kan de toelating niet meer geannuleerd worden en worden de kosten niet terugbetaald. Dossierkosten worden niet terugbetaald.

Reglement

Reglement vanaf 01.03.2023 tot en met 31.12.2025: 20230131_GR_Belasting op de inname van het openbaar domein - vaststelling

Meer info

Bekendmaking reglement

Orgaan: Gemeenteraad

Gemeenteraadszitting: 31 januari 2023

Datum bekendmaking website: 10 februari 2023

Datum aantekening register: 10 februari 2023

Nummer aantekening register: 2023/0001