Vestiging en invordering van eigen belastingen

De voornaamste regels voor de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting zijn bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen.

Dat decreet laat de raad toe te kiezen tussen contantbelastingen of kohierbelastingen. Het verschil is de wijze van inning:

  • contantbelastingen worden contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs;
  • kohierbelastingen worden opgenomen in een kohier. Voor kohierbelastingen kan de gemeente in een aangifteverplichting voorzien. Overtredingen van die aangifteverplichting kunnen gepaard gaan met een door de gemeenteraad bepaalde belastingverhoging. Die verhoging mag maximaal het dubbele van de verschuldigde belasting bedragen.