Vaste reclameborden, belasting

Er wordt een belasting geheven op de vaste reclameborden.

Als reclame zichtbaar van op de openbare weg wordt verstaan elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zich richt tot het publiek op de openbare weg, ongeacht de aard van de drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij verplaatst worden of uit elkaar worden genomen.

 • Hiermee wordt onder meer bedoeld: borden, muren, aanhangwagens, zieldoeken, afsluitingen en vervoermiddelen ongeacht de wijze van aanbrenging, beplakking of andere vormen van vasthechting of beschildering.

Onder 'reclamebord' wordt verstaan elke vaste of mobiele constructie in gelijk welk materiaal, geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht, die zichtbaar is vanaf enig punt van de openbare weg, bestemd of aangewend voor het dragen van reclame of allerhande aankondigingen.

Onder 'vaste reclame' wordt verstaan elke reclame op een stilstaande of vaste drager.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het reclamebord.

Indien de eigenaar onbekend is, is de belasting respectievelijk verschuldigd door:

 • de natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet over het recht beschikt om gebruik te maken van het reclamebord voor het aanbrengen van zijn/haar reclame-affiches;
 • de eigenaar van de grond of van de muur waarop zich het reclamebord bevindt.

Hoe gaan we te werk?

Voor de vaste reclameborden ontvangt de belastingplichtige vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet spontaan aangifte doen en dit uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar.

 • Voor de vaste reclameborden geeft de jaarlijkse aangifte de toestand weer zoals deze zich voordoet op 1 januari van het belastingjaar; deze toestand dient als basis voor de toepassing van artikel 4. De plaatsing of verwijdering van elk vast bord na 1 januari van het jaar moet binnen de vijftien kalenderdagen aan het gemeentebestuur betekend worden. De belasting is voor het hele jaar verschuldigd indien het bord vóór 1 juli wordt geplaatst; ze wordt met de helft verminderd voor de borden die vanaf 1 juli van het jaar worden geplaatst of vóór 1 juli worden verwijderd. 

Kostprijs

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 • voor de vaste reclameborden op 25 euro/jaar per vierkante meter nuttige oppervlakte.
 •  

Elk gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag. De nuttige oppervlakte is de oppervlakte die werkelijk voor reclame kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.

De telling van belastbare reclameborden wordt gedaan door de daartoe gemachtigde beambten van het gemeentebestuur.

Uitzonderingen

1) Worden van de belasting op de vaste reclameborden vrijgesteld:

 • De borden bestemd voor het aanbrengen van aanplakbrieven die onderworpen zijn aan de reglemen­taire aanplakkingrechten ten voordele van de concessionaris van de openbare aanplakdienst;
 • De borden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde plaats om het publiek de handel of de nijverheid die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en, in het algemeen, de activiteiten die plaatshebben te doen kennen.
 • De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of voor een werk of organisme van openbaar nut.
 • Reclame in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag.

2) Worden van de belasting op de vaste reclameborden vrijgesteld mits aangifte en beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebied van de gemeente:

 • De borden bestemd voor de bekendmaking van bepaalde activiteiten, aankondigingen, festivals, manifestaties, markten, e.d. georganiseerd door erkende gemeentelijke verenigingen, of door verenigingen door het college als gelijkwaardig beschouwd (zoals wijkcomités, scholen,…) zonder toevoeging van publicitaire boodschappen.
 • De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor verenigingen van menslievende, artistieke, letterkundige of wetenschappelijke aard, zonder winstoogmerk, zonder toevoeging van publicitaire boodschappen.

Meer info

2018-2019: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2017.
Het is op de website gepubliceerd op 28 december 2017.

2020-2025: Goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 november 2019 - Gepubliceerd op de website op 2 december 2019.