Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. het groeipakket (vroegere kinderbijslag), werkloosheidsvergoeding, ... ).

De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Personen die in een mobiele woning verblijven of om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België hebben, kunnen zich inschrijven op een referentieadres:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning);
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin;
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin;
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;
 • je bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen;
 • je hebt geen eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen;
 • de beschermde getuigen.

Het referentieadres mag niet je verblijfplaats (domicilie) zijn. Je mag er met andere woorden niet overnachten of goederen stockeren.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent dakloos.
 • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.
 • je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Hoe gaan we te werk?

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neem je op:

 • dat het om een referentieadres gaat (dat je daar niet woont)
 • dat de persoon de post die voor jou toekomt aan jou zal bezorgen.

Met dat akkoord kan de bewoner aantonen aan bv. schuldeisers en deurwaarders dat je niet in de woning verblijft en ze dus geen beslag kunnen leggen op de goederen van de bewoner.

Neem contact op met de gemeente waar je een referentieadres neemt voor de nodige documenten.

Opgelet: Een inschrijving op een referentieadres om beroepsreden mag niet langer dan 1 jaar duren. Deze beperking in de tijd heeft evenwel geen betrekking op de personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de overheid (bv. burgerpersoneel, militairen, diplomaten).

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over je aanvraag.

Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, wend je je met de nodige documenten tot je gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.

Je moet je minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.

Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW uw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Reglement

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)