Opslagplaatsen van schroot en voertuigen buiten gebruik

Er wordt een belasting gevestigd op de opslagplaatsen van schroot en van voertuigen buiten gebruik aangelegd op het grondgebied van de gemeente en gelegen in de open lucht langs de openbare wegen of zichtbaar vanaf enig punt van deze wegen.

Onder opslagplaats wordt verstaan elke niet overdekte verzamelplaats

Onder schroot wordt verstaan, metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen, ongeacht de restwaarde.

Als voertuig buiten gebruik wordt verstaan voertuigen die niet meer kunnen worden gebruikt, maar waarvan het koetswerk nog bestaat, of die nog bruikbaar kunnen worden gemaakt of die nog dienstig kunnen zijn als onderdelen voor andere voertuigen.

Voor wie

Belastingplichtige is:

  • op de eerste plaats de uitbater van elke opslagplaats, zelfs indien hij geen eigenaar is van de grond die als opslagplaats wordt gebruikt
  • op de tweede plaats de eigenaar van de grond die als opslagplaats gebruikt wordt, indien de uitbater niet gekend is of onvindbaar is.

Hoe gaan we te werk?

De belastingplichtige moet ten laatste voor 30 september van ieder jaar aangifte doen van de noodzakelijke gegevens om de belasting vast te stellen en dit opvolgend adres: De Kouter, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent of via e-mail op het adres: kristel.mues@herent.be.

De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd of dat kan bekomen worden op het hierboven vermeld adres of e-mailadres. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar aan de gemeente de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.

Kostprijs

Het jaarlijks bedrag van de belasting voor de opslagplaatsen in open lucht wordt vastgesteld op 1,00 euro/m² op de benutte oppervlakte van het terrein waarop de opslagplaats is gevestigd. Als belastbare basis geldt de benutte oppervlakte (toestand 01 januari van het aanslagjaar) van het terrein van de opslagplaats waarop het schroot, de voertuigen buiten gebruik en de rijklare tweedehandsvoertuigen geplaatst worden. De minimum belasting is 25,00 euro/jaar. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. De stopzetting of vermindering van de belastbare activiteit of de vermindering van de belastbare oppervlakte geven geen aanleiding tot een belastingvermindering.

Uitzonderingen

De belasting is niet verschuldigd indien de opslagplaats en/of de voertuigen buiten gebruik volledig onzichtbaar liggen t.o.v. de in artikel 1 vermelde wegen:

  • door de ligging zelf
  • doordat zij omringd is door muren, hagen of dergelijke, hoog genoeg om de plaats volledig onzichtbaar te maken.
  • De opslagplaatsen gelegen langs spoorweginstallaties.

Meer info

2018-2019: Reglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 20 februari 2018. Gepubliceerd op de website op 26 februari 2018.

2020-2025: Goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 november 2019 - Gepubliceerd op de website 2 december 2019.