Omgevingsvergunningen, belasting

De gemeente heft een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunningen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke daarvan de vergunninghouder of exploitant.

Kostprijs

De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (3.1) verhoogd met een bedrag per procedurestap (3.2). De bedragen per dossiertype worden cumulatief aangerekend.

 1. Belasting per dossiertype
  1. melding van een ingedeelde inrichting of activiteit:25,00 euro
  2. melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen: 50,00 euro
  3. aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen:
   1. gewone procedure: 500,00 euro
   2. vereenvoudigde procedure: 100,00 euro
    1. Indien de aanvraag gebeurt langs een bestaande uitgeruste weg wordt het bedrag vermeerderd met 75,00 euro per extra woonentiteit.
    2. Indien de aanvraag gebeurt met nieuw aan te leggen wegenis wordt het bedrag vermeerderd met 150,00 euro per extra woonentiteit.
  4. aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit:
   1. gewone procedure:125,00 euro
   2. vereenvoudigde procedure: 25,00 euro
  5. aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden:
   1. met wegenis: 500,00 euro
   2. zonder wegenis: 250,00 euro
    1. Indien de aanvraag gebeurt langs een bestaande uitgeruste weg wordt het bedrag vermeerderd met 75,00 euro per extra kavel
    2. Indien de aanvraag gebeurt met nieuw aan te leggen wegenis wordt het bedrag vermeerderd met 150,00 euro per extra kavel
  6. vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet): 125,00 euro
  7. bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83,§1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet): 125,00 euro
  8. verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden:100,00 euro
  9. verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning: 250,00 euro
  10. melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit:
   1. volledige overdracht: 50,00 euro
   2. gedeeltelijke overdracht: 50,00 euro
  11. aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO): 250,00 euro
  12. aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO): 500,00 euro
  13. afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister: 100,00 euro
  14. vraag tot afschaffen/verplaatsen voetwegen: 250,00 euro.
 2. Belasting per procedurestap
  1. voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 omgevingsvergunningsbesluit): 50,00 euro
  2. voor het wijzigingen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45 omgevingsvergunningsdecreet): 50,00 euro
  3. voor het aanplakken van een bericht van bekendmaking in het kader van een openbaar onderzoek of bij een genomen beslissing (o.a. art. 20 en 59 omgevingsvergunningsbesluit): 25,00 euro
  4. voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 en 61 omgevingsvergunningbesluit): effectief bedrag
  5. voor het aangetekend verzenden van een beslissing: 10,00 euro
  6. voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art. 23 en 62 omgevingsvergunningsbesluit): 10,00 euro per geadresseerde met een plafond van 200,00 euro
  7. voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 omgevingsvergunningsbesluit): effectief bedrag

Reglement

Vanaf 01.01.2020 tot en met 31.12.2025:20191112 - Omgevingsvergunningen

Meer info

2020 - 2025: Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2019 en gepubliceerd op de website op 2 december 2019.