Belastingreglement op de leegstaande woningen of gebouwen in Herent

Het belastbaar voorwerp
Er wordt voor een termijn van 01.01.2020 tot en met 31.12.2025, een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden opgenomen zijn op het gemeentelijk leegstandsregister.

Uitzonderingen

VrijstellingenOm aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling dient de vrijstelling steeds tijdig te worden aangevraagd. Elke aanvraag zal beoordeeld worden of aan de voorwaarde voor vrijstelling voldaan is. De belastingplichtige wordt schriftelijk in kennis gesteld of hij al dan niet recht heeft op de gevraagde vrijstelling.Als een vrijstelling wordt toegekend, blijft de woning of het gebouw op het register staan, maar moet de belasting niet betaald worden. 

Van de belasting zijn vrijgesteld:

§1 - Persoonsgebonden vrijstellingen

1° de belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, met name de leegstaande woning, bij uitsluiting van enige andere woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende 1 aanslagjaar dat volgt op het jaar van opname in het leegstandsregister;

2° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingplichtige verblijft, met dien

verstande dat deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling kan niet worden verlengd.3° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf (minimum 1 jaar) werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Het bewijs van het langdurige verblijf wordt geleverd door de instelling waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in de psychiatrische instelling. Deze vrijstelling kan niet worden verlengd.4° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt t.e.m. het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 

§2 -Object gebonden vrijstellingen.

Een vrijstelling wordt verleend indien:

 1. het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;
 2. het gebouw of de woning geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
 3. het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;
 4. er voor het gebouw of de woning een dossier voor een restauratiepremie voor een beschermd monument is ingediend. Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar waarin het dossier wordt ingediend tot en met het aanslagjaar waarin het dossier wordt beëindigd.
 5. de eigenaars die voor de woning of het gebouw een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning aangevraagd hebben in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en brandveiligheids-voorschriften en 4 maanden na het indienen, onafhankelijk van hun wil, geen definitieve bouwvergunning hebben gekregen. Per gebouw of woning kan er slechts eenmalig beroep worden gedaan op deze vrijstelling, hetzij in het jaar dat de aanvraag is ingediend, hetzij in het jaar volgend op het kalenderjaar dat de aanvraag ingediend werd.
 6. het gebouw of de woning gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van 3 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning. Een verlenging met 1 jaar is slechts één maal mogelijk. Er kan maar eenmalig beroep gedaan worden op deze vrijstelling door eenzelfde eigenaar voor eenzelfde woning of gebouw. De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren;
 7. er in het gebouw of de woning door de eigenaars niet vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd die van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan genomen worden.
  Deze vrijstelling kan eenmalig aangevraagd worden door eenzelfde eigenaar voor dezelfde woning of hetzelfde gebouw, voor het aanslagjaar volgend op de start van de werken.
  De eigenaar dient een gedetailleerd renovatieschema voor te leggen waaruit blijkt welke werken in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar werden uitgevoerd.
  Het gedetailleerd renovatieschema dient volgende stukken te bevatten:
  • De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden;
  • Een volledige opsomming en korte beschrijving van de uitgevoerde werken;
  • Facturen van maximum 1 jaar oud en voor een bedrag van minstens 2.500,00 euro inclusief BTW, van reeds uitgevoerde werken in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar en/of facturen van aangekochte materialen;
  • Een fotoreportage van de reeds uitgevoerde werken
  • De aanvrager geeft toelating om het pand en de uitgevoerde werken te controleren. De bevoegde overheid kan de aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om 1 jaar te duren en/of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van Vlaamse Wooncode.


Het renovatiedossier wordt, per aangetekende zending, ingediend bij de gemeente Herent afdeling Omgeving dienst Wonen. De belastingplichtigen worden er schriftelijk van verwittigd of het renovatieschema volledig is bevonden en de vrijstelling toegekend wordt.

 1. Het een gebouw of woning betreft waarvoor de eigenaars in de loop van het aanslagjaar een contract van huurcompensatie afsloten met een erkend sociaal verhuurkantoor;
 2. het een gebouw of een woning betreft die deel uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode en waarvoor de renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden gestart zijn.
 3. het een gebouw of een woning betreft die het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie, uitgezonderd een huurdersorganisatie, met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, §2, van de Vlaamse Wooncode en waarvoor de renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden gestart zijn.

De vrijstellingen 6 en 7 kunnen niet cumulatief of na elkaar toegepast worden door eenzelfde eigenaar voor dezelfde woning of hetzelfde gebouw.

§3. De vrijstelling van heffing heeft geen impact op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister. De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling weg valt, de heffing zal berekend worden op basis van de begindatum van opname in het leegstandsregister.

§4. Indien er meerdere houders van een zakelijk recht zijn op een woning of gebouw en er aan één van de eigenaars een vrijstelling wordt toegekend op basis van een object gebonden vrijstelling, geldt de vrijstelling voor alle houders van het zakelijk recht, zelfs al hebben de andere geen aanvraag tot vrijstelling ingediend.

§5. Uitsluitend de vrijstellingen die in dit reglement zijn opgesomd, worden toegepast.

§6. De aanvraag tot vrijstelling van heffing wordt, vergezeld van de nodige bewijsstukken gericht aan het college van burgemeester en schepenen vóór het verstrijken van de eerste termijn van 12 maanden of een volgende termijn van twaalf maanden na datum van opname in het leegstandsregister. Eens de verjaardag van de inventarisatiedatum is verlopen, kan de gemeente overgaan tot het invorderen van de heffing

Meer info

2017-2019: Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 januari 2017 en is gepubliceerd op 17 januari 2017.

2020-2025: Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 november 2019 en is gepubliceerd op 2 december 2019.