Doodgeboren kind, aangifte

Als een kindje dat minimaal 140 dagen gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, kan hiervan een akte van overlijden worden opgesteld waarin aan het kindje een voornaam wordt gegeven.

Als een kindje dat minimaal 180 dagen gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld. Facultatief kan er een naam en voornaam worden toegekend.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is¬†verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
  • De aangifte van een doodgeboren kind is optioneel vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen.

Hoe gaan we te werk?

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Reglement

Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond .(B.S. 24 juni 1999)

Wet van 18 juni 2018 met wijziging door de wet van 19 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

Wat meebrengen?

  • Overlijdensattest

Bijkomende informatie

Op de begraafplaatsen wordt een foetusweide ingericht.

Overgangsmaatregelen

Tot 30 maart 2020 kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van levenloos kind heeft opgemaakt voor een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur vragen alsnog voornamen en/of een familienaam te vermelden.

Tot 30 maart 2020 kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking (op voorlegging van een medisch attest). In deze akte kan een voornaam worden vermeld.

 Uittreksel

Na de aangifte kunt u steeds een uittreksel uit de akte verkrijgen.

Afschrift akte opvragen