Doodgeboren kind, aangifte

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
  • Werd het kind geen 180 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Hoe gaan we te werk?

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Reglement

Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond .(B.S. 24 juni 1999)

Wat meebrengen?

  • Overlijdensattest

Uittreksel

Na de aangifte kunt u steeds een uittreksel uit de akte verkrijgen.

Afschrift akte opvragen

Bijkomende informatie

Op de begraafplaatsen wordt een foetusweide ingericht.

Vanaf 31 maart 2019 wijzigen deze regels deels. Een kindje dat minimaal 180 dagen gedragen is, kan dan facultatief een familienaam krijgen. Voor een kindje dat minimaal 140 tot 179 dagen gedragen is, mag ook een akte opgemaakt worden en dan kan het kindje een voornaam krijgen, maar geen familienaam. 

Binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 31 maart 2020) kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van levenloos kind heeft opgemaakt voor een levenloos kind vanaf 180 dagen zwangerschapsduur vragen alsnog voornamen en/of een familienaam te vermelden.


Binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 31 maart 2020) kunnen ouders via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen een akte van levenloos kind op te maken waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen te rekenen vanaf de verwekking (op voorlegging van een medisch attest).