Aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing

De aanvullende personenbelasting is 7,7%; de opcentiemen op de onroerende voorheffing 882.

Meer info

 • Bij opcentiemen of aanvullende belastingen moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen; die aanslagvoet wordt vastgesteld als percentage van het bedrag van de basisbelasting.
 • De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting,...) worden overgenomen van de basisbelasting.
 • Ook de inning gebeurt samen met de basisbelasting. Het aandeel dat bestemd is voor de gemeente wordt later doorgestort.
 • Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd. Die basisbelasting is vastgesteld door de federale of door de gewestelijke overheid.
 • De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 • De basisbelasting voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) is de personenbelasting. Dat is een belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid.
 • De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) is de onroerende voorheffing. Dat is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid. Het is de Vlaamse Belastingdienst die instaat voor de inning en de doorstorting van het gemeentelijk aandeel.
 • APB en OOV samen leveren ongeveer 80% van de fiscale ontvangsten van de gemeenten op.
 • Er kunnen ook opcentiemen geheven worden op de gewestelijke belasting:
  • op leegstand van woningen;
  • op leegstand van bedrijfsruimten;
  • op de gewestelijke milieuheffing bedoeld in artikel 47 van het afvaldecreet.
 • Daarnaast kunnen de gemeenten ook eigen belastingen vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. De gemeenteraad moet daar zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen, in eventuele vrijstellingen voorzien ...

Dienstjaar 2019: Goedkeuring gemeenteraad 13 november 2018 - publicatie website 7 december 2018.

Dienstjaren 2020 - 2025: Goedkeuring gemeenteraad 12 november 2019 - publicatie website 2 december 2019