Wegenis- en rioleringswerken in de Vloerstraat

Bekendmaking openbaar onderzoek over de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vloerstraat

Conform het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 maakt het college van burgemeester en schepenen van Herent het openbaar onderzoek bekend over de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vloerstraat.

De wijziging van het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Vloerstraat-Provijnsstraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein en wegenis ” en werd voorlopig door de gemeenteraad vastgesteld op 14 maart 2023.

De beslissing tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan ligt ter inzage in De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent, tijdens de openingsuren, aan het onthaal.

Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2023 tot en met 10 mei 2023.

Alle informatie is ook te raadplegen op www.herent.be.

Bezwaren of opmerkingen kan u digitaal indienen via openbarewerken@herent.be, of via een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Herent (t.a.v. de dienst wegenis, waterwerken en gebouwen), of schriftelijk tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van De Kouter, Het Huis van de Gemeente.