Wegenis- en rioleringswerken in de Vloerstraat

Bekendmaking besluit gemeenteraad – 27 juni 2023 - DEFINITIEVE VASTSTELLING


Conform het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 maakt het college van burgemeester en schepenen bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2023 de wijziging van het rooilijn- en onteigeningsplan van de Vloerstraat definitief heeft vastgesteld.

Dit gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan kadert in het project “Vloerstraat-Provijnsstraat - aanleg van 2DWA-stelsel met maximale afkoppeling op privéterrein” en werd definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 27 juni 2023.

Aangezien de gemeente niet binnen een termijn van dertig dagen op de hoogte is gebracht van een georganiseerd administratief beroep als vermeld in artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019, wordt het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Dit besluit van 27 juni 2023 heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.