Verwijderen van affiches, aanplakkingen, mobiele reclame- en aankondigingsborden/panelen en wegwijzers met commerciële doeleinden

Er wordt een belasting geheven op het verwijderen van affiches, aanplakkingen, mobiele reclame- en aankondigingsborden/panelen en wegwijzers met commerciële doeleinden.

 • Onder aankondigingsbord, mobiel reclamebord of – paneel, wordt verstaan: iedere verplaatsbare constructie geplaatst langs of zichtbaar vanop de openbare weg, ongeacht uit welk materiaal deze is vervaardigd en opgericht voor het aanbrengen van aankondigingen, advertenties, reclame of publiciteit door beplakking of vasthechting. Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan te brengen.
 • Onder wegwijzer met commerciële doeleinden wordt verstaan: (paal met) plank/bord die als wegwijzer fungeren en het geheel van elementen die deel uitmaken van een bewegwijzering of een bord met commerciële doeleinden dat de weg aangeeft waar het commerciële goed wordt verkocht of te koop, te huur of verbouwd wordt aangeboden.
 • Onder mobiel wordt verstaan: elke verplaatsbare constructie die tijdelijk langs de openbare weg wordt geplaatst en die vrij op of vast in de grond staat of aan een omheining wordt vastgemaakt; reclame die op een drager wordt geplaatst ongeacht de wijze waarop de verplaatsing wordt gerealiseerd. Hiermee worden onder meer bedoeld: aanhangwagens, zeildoeken, borden, afsluitingen en vervoersmiddelen ongeacht de wijze van aanbrenging, beplakking of andere vormen van vasthechting of beschildering.

Voor wie

De belasting is verschuldigd:

 • Voor de wegwijzers met commerciële doeleinden: door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de wegwijzer of als deze niet gekend is de natuurlijke of rechtspersoon die de handel en nijverheid uitbaat naar waar de wegwijzers verwijzen en die juris et de jure geacht wordt ook eigenaar te zijn van de wegwijzers. Indien de wegwijzers verwijzen naar meerdere handelszaken of nijverheden, juridisch of feitelijk toebehoren aan meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, is de belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door alle handelszaken, nijverheden, natuurlijke en/of rechtspersonen naar waar wordt verwezen.
 • Voor de aangeplakte affiches: door de verantwoordelijke uitgever voor de niet-reglementaire aanplakking of, als deze niet gekend is, door de organisator van de activiteit, zoals deze vermeld moet zijn op de affiche. Ook de handelsnaam, het logo of embleem worden als identificatie aanvaard.
 • Voor de aanplakkingen, al of niet op aankondigingsborden of panelen: door de verantwoordelijke voor de onrechtmatige aanplakking en als deze niet bekend is, door de organisator van de manifestatie, vermeld op de aanplakbrief.
 • Voor de reclameborden, aankondigingsborden of –panelen: door degene die het gebruiksrecht heeft over het bord of het paneel. Indien deze niet is gekend, is de belasting verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed waarop de

Kostprijs

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 • Per affiche: 25 euro met een minimum totaal bedrag van 125 euro per soort van verwijderde affiche, behoudens voor deze waarvoor het college van burgemeester en schepenen een toelating tot plaatsing heeft verleend.
 • Per wegwijzer met commerciële doeleinden: 25 euro met een minimum totaal bedrag van 125 euro per soort van geplaatste wegwijzers, behoudens voor deze waarvoor het college van burgemeester en schepenen een toelating tot plaatsing heeft verleend.
 • Per aankondigingsbord, mobiel reclamebord of –paneel: 25 euro met een minimum totaal bedrag van 125 euro per soort van aankondigingsbord, mobiel reclamebord of –paneel, behoudens voor deze waarvoor het college van burgemeester en schepenen een toelating tot plaatsing heeft verleend.

Indien voor het verwijderen de tussenkomst vereist is van een gespecialiseerde onderneming dan zal de gefactureerde kostprijs ter zake aan de belastingplichtige doorgerekend worden, vermeerderd met 50 euro voor administratiekosten.

Uitzonderingen

De belasting is niet verschuldigd voor:

 • De borden die alleen gebruikt worden voor de aankondiging van de eigen firmanaam op de plaats waar de bedrijfsuitbating gevestigd is.
 • De aankondigingsborden geplaatst door openbare besturen of openbare diensten en daarmee gelijkgestelde instellingen, voor zover geen winst beoogd wordt.
 • De aankondigingsborden die uitsluitend gebruikt worden voor notariële aankondigingen.
 • De aankondigingsborden in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag.
 • De reclameborden geplaatst langs en rond sportterreinen en sportinfrastructuur.
 • Reclameborden op terreinen waarop bouwwerken plaatsvinden waarvoor al dan niet een stedenbouwkundige vergunning is verleend en dit voor de duur van de bouwwerken en slechts voor reclame ten behoeve van de bij de werken betrokken firma’s.
 • De borden die gebruikt worden bij het aangeven van bereikbaarheid bij wegomleggingen.

Vrijstelling mits aangifte en beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebied van de gemeente

 • De borden bestemd voor de bekendmaking van bepaalde activiteiten, aankondigingen, festivals, manifestaties, markten, e.d. georganiseerd door erkende gemeentelijke verenigingen, of door verenigingen door het college als gelijkwaardig beschouwd (zoals wijkcomités, scholen,…) zonder toevoeging van publicitaire boodschappen.
 • De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor verenigingen van menslievende, artistieke, letterkundige of wetenschappelijke aard, zonder winstoogmerk, zonder toevoeging van publicitaire boodschappen.
 • De wegwijzers van openbaar nut of gelijkaardige instellingen (zonder winstoogmerk).

Voor de mobiele reclame-, aankondigingsborden en –panelen en de wegwijzers vermeld onder dit artikel dient de belastingplichtige een aanvraag in te dienen op het door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld aanvraagformulier, nl. “Aanvraagformulier aankondigingsborden”, waarop hij de plaats, de datum van plaatsing en verwijdering, de nuttige oppervlakte en het aantal borden, panelen of wegwijzers vermeld. De belastingplichtige moet ten laatste veertien dagen voor plaatsing van de borden, panelen en wegwijzers een aanvraagformulier indienen.

Indien de borden, panelen of wegwijzers niet verwijderd zijn ten laatste 24u na de laatste dag van de toelating, wordt de belasting vermeld onder artikel 4 toegepast.

Indien deze borden, panelen of wegwijzers zonder toelating worden geplaatst, worden ze onmiddellijk verwijderd en is de belasting van toepassing zoals vermeld onder artikel 4.

Meer info

15.12.2020: goedkeuring reglement door de gemeenteraad

04.01.2021: publicatie op de website