Verkiezingen, stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat u als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen.

Als u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Als u zelf niet gaat stemmen en u geeft geen volmacht, dan komt u terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete u krijgt als u wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunt u een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
u bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven). een doktersattest
u kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven).

zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt.

u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven).
u bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven).
u kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
u bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van de instelling waar u studeert.
u bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Hoe gaan we te werk?

Eerst vult u een volmachtformulier in. U kunt het volmachtformulier downloaden op de website verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij uw gemeentebestuur (zie ook onderstaande invuldocumenten).

Vervolgens geeft u het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor u zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website verkiezingen.fgov.be vindt u meer informatie over de bewijzen en attesten die u moet kunnen voorleggen.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. U kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Wat meebrengen?

Om het attest van het verblijf in het buitenland te laten ondertekenen, kunt u het ingevulde exemplaar meebrengen (of een formulier aanvragen aan het loket). We hebben hierbij steeds uw identiteitskaart nodig. 

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door u ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van uw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van uw stembureau op uw oproepingsbrief.