Vergunning voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning)

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is 5 jaar geldig. 

Je kan deze aanvragen via de online applicatie van de Vlaamse Overheid

Centaurus 2020

Voorwaarden

Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. 
met deze vergunning kan men 4 diensten naar keuze aanbieden:

Straattaxi

 • het voertuig word aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen.)
 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen je taxidienst uitbaten.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf je tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele taxi-app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen.
 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je bovenop je vergunning nog een aparte machtiging aan bij de stad/gemeente waar de standplaats gelegen is. (In Herent zijn er momenteel geen taxistandplaatsen.)

Ceremonieel vervoer

 • Het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis enz.) stel je een schriftelijke overeenkomst op met de klant.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 aaneensluitende uren.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing. 

Openbaar vervoertaxi (OV-taxi)

 • Opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.
 • OV-taxi's kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (die in nu nog niet operationeel). De tarieven voor de OV-taxi's zullen binnen de vervoerregio's bepaald worden. 

Voertuigen

Ook de voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • De vergunning wordt alleen afgegeven aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft over een leasingovereenkomst. 
 • De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen. 
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende. 

Hoe aanvragen

 • De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via een online applicatie: online aanvragen.
 • Een machtiging voor een standplaatstaxi vraag je aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is. (Herent heeft er momenteel geen)

Om een vergunning aan te vragen via Centaurus 2020 heb je de volgende (gedigitaliseerde) bestanden nodig om op te laden:

 • een kopie van je identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is (model 596.1). Om dit document aan te vragen kan je terecht bij de dienst burgerzaken. Je kan dit hier aanvragen.
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • Een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.

Bovendien heb je voor elk voertuig dat deel uitmaakt van je aanvraag de volgende documenten op te laden: 

 • kopie van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • de originele prints van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's)
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport (standplaatstaxi's en straattaxi's)
 • een kopie van het testrapport van de taxameter (standplaatstaxi's)

Kostprijs

tot 1 januari 2025: 250 euro voor voertuigen met een ecoscore van minstens
- 74 voor voertuigen met 5 zitplaatsen.
- 71 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen
- 61 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen die voldoen aan de definitie van minibus.

tot 1 januari 2030: 250 euro voor zero-emissievoertuigen

voor alle andere voertuigen: 350 euro

Vanaf 1/1/2020 zijn er minimale emissienormen voor voertuigen ingeschreven als taxivoertuig:

Afhandeling

 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Oude vergunning

Exploitanten (VVB en/of taxi) die voor 1 januari 2020 reeds een vergunning hadden voor het exploiteren van een taxi- en/of VVB dienst kunnen:

 • De vergunning behouden tot het einde van de looptijd van de vergunning, volgens de oude exploitatievoorwaarden. Indien de exploitant na afloop van de looptijd verder wenst te exploiteren, moet een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer te worden aangevraagd. De bestaande vergunning vervalt.
 • ofwel kiezen om meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan te vragen. De bestaande vergunning vervalt dan.