Vergunning voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning of IBP-vergunning)

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je gevestigd bent. 

1. Voorwaarden voor de voertuigen:

 • Elk voertuig is zo uitgerust dat het maximaal 9 personen tegelijk kan vervoeren, bestuurder inbegrepen.
 • Elk voertuig is schoon, veilig en gekeurd als taxivoertuig en draagt een T-X-nummerplaat.
 • Jouw voertuig voldoet aan de groene normen die worden vooropgesteld. Die evolutie verloopt geleidelijk: hou rekening met de deadlines van 2020, 2025 en 2030.
  • Een voertuig met 4+1 zitplaatsen, moet voldoen aan ecoscore 71 (vanaf 74 verlaagde retributie).
  • Een voertuig met 5+1 of 6+1 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 66 (monovolume) (vanaf 71 verlaagde retributie).
  • Een minibus met meer dan 5 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 56 (vanaf 61 verlaagde retributie).
  • De normen gelden niet voor voertuigen die voor 2020 als taxi of VVB vergund waren.
  • De normen zijn slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden vergund.
  • De emissienormen zijn niet van toepassing voor minibussen die ingericht zijn voor aangepast vervoer.

2. Voorwaarden voor de exploitant:

 • Beroepsbekwaamheid
  • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de KBO (= Kruispuntbank van Ondernemingen) met NACEBEL-code 49.320.
  • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet over een attest kennis Nederlands van niveau B1 beschikken (volgens het Europees Referentiekader voor talen). Een vergunning kan afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van 2 jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.
 • Goed gedrag en zeden
  • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
  • Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn?
 • Solvabiliteit
  • Als natuurlijk of rechtspersoon moet je eigenaar zijn van het voertuig (of voertuigen) dat je exploiteert of moet je beschikken over een aankoopovereenkomst met afbetaling of een leaseovereenkomst van het voertuig(en).
  • Als exploitant moet je in orde zijn met jouw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

3. Geldigheid vergunning

 • De vergunning aanvragen is gratis
 • Uw vergunning is 5 jaar geldig en u kunt ze dan vernieuwen.

4. Welke soorten taxidiensten zijn er? 

Straattaxi

 • Je vraagt de vergunning aan in de gemeente van jouw vestigingszetel (in Vlaanderen).
 • Je regelt afspraken en betalingen via een mobiele app.
 • Je kiest het tarief van jouw straattaxi zelf.
  • Het tarief moet duidelijk zichtbaar zijn op de app/webpagina of folder of in de taxi zelf.
 • Je mag jouw taxidienst in heel Vlaanderen aanbieden, en bent niet beperkt tot de gemeente waar je jouw vergunning hebt gekregen.
 • Je hebt geen taxilicht of taximeter nodig.
 • Je mag zonder passagier(s) of bestelling niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Indien je wel rijdt met taxilicht en taximeter, gebruik je de gele tarievenkaart (zie onderaan deze pagina bij documenten) om de tariefelementen waar de meter mee rekent, bekend te maken.

Standplaatstaxi

Let op! Je kan dit niet aanvragen voor gemeente Herent aangezien hier geen standplaatsen zijn voor taxi's.

 • Je hebt een extra machtiging nodig naast jouw vergunning: vraag die aan bij de gemeente waar de standplaats ligt die je wilt gebruiken voor jouw taxidienst.
 • Je pikt klanten op aan de standplaats die je toegewezen kreeg.
 • De gemeente kan het tarief bepalen dat jij aanrekent.
 • De gemeente bepaalt voor hoeveel taxi’s ze machtigingen uitreikt voor haar grondgebied.
 • Je rust jouw standplaatstaxi uit met een taxilicht en -meter.
 • Op je terugrit kan je als straattaxi rijden en ook mensen meenemen. Zij steken hun hand op om je tegen te houden.

Ceremonieel vervoer

 • Je sluit een schriftelijke overeenkomst met je klant af om personen te vervoeren als deel van een ceremonie, zoals een trouw, doop of begrafenis.
 • Jouw overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Indien jouw voertuig enkel vergund wordt voor ceremonieel vervoer, moet het beperkt aan de nieuwe milieunormen voldoen.

5. Procedure?

De vergunning

Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.

De gemeente int jaarlijks een retributie (jaarlijks geïndexeerd) op de ingeschreven voertuigen.

Welke bijlagen toevoegen bij je aanvraag?

voor het voertuig:

 • kopie van het verzekeringsbewijs (groene/witte kaart)
 • de verzekeringspolis
 • technische keuring
 • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
 • inschrijvingsbewijs wagen (altijd T-X-Plaat) (T-L mag alleen voor voertuigen die alleen ceremonievervoer doen)
 • bewijsstukken terbeschikkingstelling voertuig(en), dit kan zijn:
  • aankoopfactuur + voldaan
  • overeenkomst voor aankoop op afbetaling
  • lease -of huurkoopcontract
 • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019.

Voor de exploitant: 

als een rechtspersoon de vergunning aanvraagt, zijn die documenten nodig van elke gemandateerde.

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel uit het strafregister (type 596.1-27 taxi-exploitant)
 • schuldenattest FOD Financiën (ook als je net gestart bent) (zie document onderaan voor informatie hoe je dit kan opvragen)
 • schuldenattest RSZ (ook als u net gestart bent en geen personeel hebt). Dit kan u hier opvragen.

Restituties en belastingen

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxivergunning) | Vlaanderen.be

Behandeling

Het college van burgemeester en schepenen controleert de aanvragen en zal binnen 45 dagen (voor een vergunning), nadat jouw aanvraag volledig is, een beslissing van goedkeuring of weigering meedelen. Zolang het dossier niet volledig is, begint deze termijn niet te lopen. 

Extra voertuig toevoegen

Dien jouw aanvraag in via Centaurus2020 als u een extra voertuig wilt toevoegen aan uw vergunning. In elk voertuig moeten 2 vergunningskaarten aanwezig zijn: een tegenover de zitplaats van de passagier en een rechtsonder op de achteruit.

 

Overgangsbepaling bestaande vergunningen

Er is een overgangsbepaling voor taxi- en VVB-vergunningen die werden uitgereikt voor 1 januari 2020. Die kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Uitbaters kunnen ook beslissen om hun taxi- en VVB-vergunning voortijdig stop te zetten om over te stappen naar de nieuwe vergunning. Dat doen ze bij voorkeur op 1 januari van het jaar waarin de oude vergunning afloopt. Zo vermijden ze dat jaar een dubbele belasting/retributie te moeten betalen. Nieuwe vergunningen vallen meteen onder de nieuwe voorwaarden.

Belangrijk: iedere chauffeur heeft een bestuurderskaart nodig. Ook als de uitbater werkt met een vergunning van voor 2020.

 

Extra: verplichte bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert op grondgebied van het Vlaamse Gewest, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.