Investeringssubsidie in het kader van gedeeld ruimtegebruik

De gemeente wil de aanbieder van de extra (groene) speel- en/of ontmoetingsruimte die beschikbaar wordt na het openstellen van de locatie in het kader van het gedeeld ruimtegebruik ondersteunen in het verfraaien van deze locatie.

Binnen de perken van het jaarlijks daartoe voorziene krediet op het gemeentebudget, kan het college van burgemeester en schepenen een verfraaiingssubsidie aan erkende verenigingen en/of scholen toekennen als stimulans voor het verfraaien van de openbare groene ruimte in de eigen gemeente.

Vraag de investeringssubsidie hier aan.

Voor wie

 • De aanvrager is een door de gemeente erkende vereniging of een school gelegen op het grondgebied van de gemeente Herent.
 • De aanvrager is eigenaar of beschikt over een recht van gebruik van de locatie van ten minste 10 jaar.
 • De erkende vereniging of school heeft een overeenkomst gedeeld ruimtegebruik afgesloten met de gemeente Herent.

Voorwaarden

Locatie

 • De site waarop de investeringssubsidie van toepassing is, blijft voor minstens 10 jaar openbaar.
 • Indien de verfraaiingswerken vergunningplichtig zijn, is een geldige omgevingsvergunning vereist.
 • De opengestelde locatie moet een meerwaarde bieden in het kader van het vrijetijdsweefselplan.
 • De opengestelde locatie moet een meerwaarde bieden op vlak van groene ruimte.

Verfraaiingswerken

 • De verfraaiingswerken moeten als doel hebben de site te verbeteren als speel- en/of ontmoetingsruimte
 • Alleen investeringen in onroerend goed komen in aanmerking
 • De werken moeten in overeenstemming zijn met de gemeentelijke visie op spelen
 • Volgende werken komen in aanmerking (deze lijst is limitatief):
  • vergroening van de site
  • creëren van extra speelwaarde
  • creëren van extra ontmoetingsruimte
  • veiliger maken van de site
  • toegankelijker maken van de site
 • De kosten voor het uitvoeren van een risicoanalyse van de gedane werken vallen ten laste van de initiatiefnemer

Hoe gaan we te werk?

 • Aanvragen worden gedaan via het aanvraagformulier voorzien op de website van de gemeente.
 • Aanvragen gebeuren ten laatste acht weken voor de start van de verfraaiingswerken.
 • Op basis van dit reglement beoordeelt de dienst vrije tijd de aanvraag.
 • De dienst vrije tijd beoordeelt de aanvraag op basis van artikelen 2 en 3 van dit reglement, waarna er een advies wordt uitgebracht.
 • Het college beslist op basis van het advies van de dienste vrije tijd over het al dan niet toekennen van de subsidie.
 • Het college beslist over de aanvragen in volgorde van indiening en tot uitputting van de hiervoor in het meerjarenplan van de gemeente voorziene budgetten.
 • De door het college aangewezen ambtenaar, heeft het recht om alle vormen van controle uit te voeren om het dossier te toetsen aan de werkelijkheid.
 • De door het college aangewezen ambtenaar wordt betrokken bij de keuze van de verfraaiing.
 • Deze ambtenaar is gerechtigd om zonder voorafgaande verwittiging een controle van de verfraaiing te komen doen

Kostprijs

 • De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro per erkende vereniging of school.
 • De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de kostprijs van de uitgevoerde werken.
 • Eenzelfde erkende vereniging of school kan per locatie maximaal één subsidie in het kader van dit reglement ontvangen.

Afhandeling

 • De volgende stavingsdocumenten worden ten laatste één maand na afloop van de verfraaiing doorgestuurd naar jeugd@herent.be :
  • facturen en betaalbewijzen betreffende de investeringswerken;
  • een foto van de investeringswerken;
  • een risicoanalyse van de investeringswerken.
 • De subsidie kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden als:
  • Het project niet wordt uitgevoerd;
  • De voorwaarden van het reglement niet worden nageleefd en dit voor een periode tot 10 jaar na de toekenning van de investeringssubsidie;
  • Indien de wetgeving op overheidsopdrachten niet correct wordt toegepast.
  • Indien uit een risicoanalyse blijkt dat het terrein en de aanpassingen niet veilig zijn