Vastgoedinformatie opvragen

Vanaf 10 juli 2023 maakt de gemeente Herent voor de aflevering van vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) gebruik van het nieuwe Vastgoedinformatieplatform (VIP). Vastgoedmakelaars en notarissen zullen vanaf dan enkel nog aanvragen kunnen indienen via het VIP*. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier (webloket/emailadres) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

  • Vastgoedmakelaars kunnen het VIP gebruiken via het VIP-webportaal of via de RealSmart-software
  • Notarissen kunnen gebruik maken van de IBOT-applicatie binnen hun eNotariaat
  • Aanvragen voor particulieren, landmeters, enz. worden nog steeds op de oude manier afgehandeld door te mailen naar vastgoedinformatie@herent.be .

 * Lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Voorwaarden

  • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
  • Voor alle aanvragers, behalve RealSmart gebruikers, starten we pas aan de verwerking van het dossier na bewijs van betaling. Stuur je betalingsbewijs naar vastgoedinformatie@herent.be met vermelding van ‘Je referentie’ van de aanvraag. Facturen worden enkel op vraag opgemaakt.
  • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig je aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 30 dagen bedraagt.
  • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van je aanvraag.
  • Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Het is niet mogelijk om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter ge├»nformeerd wordt.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kun je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatie@herent.be .

Kostprijs

Het gemeentelijk retributiebedrag bedraagt 110 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.

Vanaf januari 2024 zal er vanuit de Vlaamse overheid een bijkomende platformretributie geheven worden.

Reglement

Meer informatie over het retributiereglement kun je terugvinden op deze webpagina: Retributie vastgoedinformatie

Contactadres

Bij vragen kun je mailen naar het adres: vastgoedinformatie@herent.be