Uitbatingsvergunning

Wil je in de gemeente Herent overgaan tot het uitbaten van de volgende inrichting(en)? Of baat je reeds één van de volgende inrichtingen uit? Dan dien je hiervoor vanaf 1 april 2023 te beschikken over een uitbatingsvergunning. 

Voor wie

Dit reglement is van toepassing voor volgende inrichtingen: 

 • CBS-shops, eroshuizen, nachtwinkels, shishabars en seksinrichtingen waar pornografische vertoningen plaatsvinden.

De inrichtingen die al uitgebaat worden op 1 april 2023 beschikken over een termijn van zes maanden vanaf die datum om te voldoen aan de verplichtingen van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen. Binnen die termijn van zes maanden dient de uitbater een uitbatingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater uiterlijk drie maanden voor de oprichting of overdracht van de handelszaak een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

Hoe gaan we te werk?

Dossier volledig en ontvankelijk

 • De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier ontbreken.
 • Indien één of meerdere documenten zouden ontbreken dan beschikt de aanvrager over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit om de ontbrekende documenten in te dienen.
 • De aanvraag is onontvankelijk wanneer de ontbrekende documenten niet zijn ingediend binnen deze termijn van 30 kalenderdagen.

Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van de ontvankelijke aanvraag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Beslissingsorgaan

De uitbatingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan enkel worden verleend indien, na een administratief onderzoek, aan een aantal voorwaarden voldaan is, o.a. inzake stedenbouw en milieu, brandveiligheid, financiën, moraliteit, mobiliteit, ruimtelijke draagkracht.

Geldigheid

De uitbatingsvergunning is geldig voor een termijn van maximaal zes jaar en kan hernieuwd worden. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van zes jaar moet de uitbater hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De uitbater die nalaat een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd.

De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater, noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.

De uitbating van de inrichting is verbonden aan uitbatingsvoorwaarden, o.a. inzake netheid, onderhoud, gezondheid, veiligheid en overlast.

De uitbatingsvergunning dient steeds op eerste verzoek van de politie of de controlerend ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.

Inbreuken

Inbreuken tegen de bepalingen van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen kunnen bestraft worden met:

 • de administratieve schorsing van de uitbatingsvergunning;
 • de administratieve intrekking van de uitbatingsvergunning.

Verplichte sluiting

De politie kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.

Kostprijs

De aanvraag van een uitbatingsvergunning is gratis.

Reglement

Je kunt het volledige reglement onderaan de website terugvinden.

Uitzonderingen

Specifiek voor shishabars

De aanvrager dient aan te tonen dat de shishabar voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) Een shishabar is enkel mogelijk in een drankgelegenheid.

b) Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, waarbij de rookkamer voldoet aan de vigerende technische standaarden.

c) Het gebruik van een waterpijp is niet toegelaten op terrassen of andere aanhorigheden van de shishabar.

d) De rookkamer mag niet groter zijn dan maximaal 25% van de totale oppervlakte van de shishabar en dient volledig afgesloten te zijn van de rest van de shishabar.

e) Betreft CO-melders moet de regelgeving toegepast worden van toepassing op moment van uitbating.

Wat meebrengen?

De volgende documenten dienen minstens te worden toegevoegd bij de aanvraag:

 • een overzicht van alle (rechts)personen die, in welke hoedanigheid ook, betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer of zelfstandige) en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze (rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is;
 • een kopie van het actuele UBO-register indien de uitbater een rechtspersoon is;
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een uittreksel uit het strafregister dat ten hoogste drie maanden oud is, zowel van de uitbater als van
 • het personeel en indien de uitbater een rechtspersoon is, ook van haar organen en/of vertegenwoordigers;
 • een bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van de inrichting en van alle personen die, ongeacht hun statuut, werken in de inrichting;
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • een bewijs dat de uitbater de inrichting rechtmatig kan gebruiken voor de uitbating ervan (kopie eigendomsakte/huurovereenkomst, een recent brandpreventieverslag,..)
 • een nota betreffende de verkeersleefbaarheid, waarin wordt aangegeven welke maatregelen de uitbater voorziet om de mogelijke hinder op het vlak van verkeer en parkeerbehoefte te voorkomen of te beperken.

Hoe vraag ik een brandveiligheidsonderzoek aan?

Meer info

Het volledige reglement kun je hieronder raadplegen.