Tijdelijke bezetting van het openbaar domein - belasting

Er wordt een belasting geheven op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder- en andere werken door :

 • het plaatsen van containers
 • een deel van de openbare weg af te sluiten of te laten afsluiten
 • schutsels, steigers, torens, kranen, materiaal, materieel evenals voertuigen die niet geparkeerd worden conform de verkeerswetgeving en nodig zijn voor de uitvoering van de werken, te stallen.

De openbare weg wordt als ingenomen beschouwd in de zin van onderhavig reglement van zodra het normaal en gewoon gebruik, meer bepaald het verkeer van trage weggebruikers en gemotoriseerd verkeer, zelfs als het maar gedeeltelijk of tijdelijk is, verhinderd of belemmerd wordt.

Dit reglement is niet alleen van toepassing bij een werkelijke tijdelijke bezetting van het openbaar domein, maar ook wanneer :

 • bij het gebruik van hangstellingen e.d.m., veiligheidshalve, het onderliggend weggedeelte ontoegankelijk wordt voor de weggebruikers;
 • de bezetting de gehele of gedeeltelijke opbraak van de openbare weg tot gevolg heeft; in dit geval wordt de duur van de bezetting gerekend tot de voorlopige herstelling het gebruik van de openbare weg terug mogelijk heeft gemaakt.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door diegene die het openbaar domein inneemt. De eigenaar van het onroerend goed waarvoor de inname gebeurt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschuld.

Hoe gaan we te werk?

De belastingplichtige doet een machtigingsaanvraag via het aangifteformulier. Dit formulier moet minstens 14 dagen op voorhand voor de aanvang van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend. Het vermeldt alle elementen die noodzakelijk zijn voor de berekening van belasting. Zodra de bezetting beëindigd is, moet het definitief aangifteformulier ondertekend worden teruggestuurd.

De belasting is verschuldigd vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein wordt bezet. Elke begonnen dag wordt voor een ganse dag aangerekend.

Alle korte opeenvolgende aanvragen van welke aard ook voor een inname van het openbaar domein die op eenzelfde locatie de 7 dagen overschrijdt binnen een termijn van drie opeenvolgende maanden, dient te worden beschouwd als een langdurige inname.

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een definitief aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden teruggestuurd van zodra de bezetting beëindigd is.

De kennisgeving ontlast de belastingplichtige geenszins in het bezit te zijn van de opgelegde vergunning voor het plaatsen van containers, van wegsignalisatie of afsluitingen en/of toelating tot uitvoering van de werken.

Kostprijs

Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte, welke dient in aanmerking genomen te worden, die van de rechthoek welke men fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen die het openbaar domein bezetten kan getrokken worden. Elke breuk van een m² wordt voor een m² geteld.

De belasting wordt vastgesteld op 0,50 € per m² en per dag met een minimum van 12,50 € per aangifte (ook voor afvalcontainers).

Er wordt een administratieve boete aangerekend indien:

 • Voor een inname die op eenzelfde locatie de 7 dagen niet overschrijdt en indien de aanvraag niet of niet tijdig, onvolledig, onjuist of onnauwkeurig is gebeurd, wordt er een administratieve geldboete van 12.50 euro opgelegd.
 • Voor een inname die op eenzelfde locatie de 7 dagen overschrijdt en indien de aanvraag niet of niet tijdig, onvolledig, onjuist of onnauwkeurig is gebeurd, wordt er een administratieve geldboete van 25,00 euro opgelegd.

Uitzonderingen

Worden vrijgesteld van de belasting:

 • Een inname die op eenzelfde locatie de 7 dagen niet overschrijdt binnen een termijn van drie opeenvolgende maanden en indien de aanvraag tijdig, volledig, juist en nauwkeurig is gebeurd.
 • Een inname naar aanleiding van werken aan of het bouwen van woongelegenheden in opdracht van erkende maatschappijen voor sociale woningbouw.
 • Een inname naar aanleiding van het uitvoeren van werken aan het openbaar domein in opdracht van openbare besturen.
 • Een inname naar aanleiding van werken van openbaar nut.
 • Een inname naar aanleiding van werken door Nutsmaatschappijen

Meer info

2019 - 2024: goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.