Tijdelijke afwezigheid, melding

Tijdelijke afwezigheid vormt een uitzondering op het algemene principe van inschrijving op het adres van de hoofdverblijfplaats.

De burger doet aangifte van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden. De principiële duur van de tijdelijke afwezigheid bedraagt maximaal 1 jaar met mogelijkheid de tijdelijke afwezigheid maximaal 1 jaar te verlengen omwille van dezelfde redenen.

Voor wie

Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is.

Voorwaarden

  • beschikken over een hoofdverblijfplaats waarnaar op elk ogenblik teruggekeerd kan worden
  • beschikken over een hoofdverblijfplaats waarin men voldoende belangen behoudt, nl. hetzij een onbewoonde woning, maar voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te kunnen leven, hetzij een woning bewoond door zijn gezinsleden.
  • de afwezigheid moet tijdelijk zijn.
  • de motivatie voor de tijdelijke afwezigheid is ook belangrijk

Hoe gaan we te werk?

Je moet je tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst burgerzaken, dat kan via het online formulier met de knop bovenaan, via het document dat je onderaan deze pagina kunt downloaden of aan het loket.

De tijdelijke afwezigheid moet voldoende gestaafd worden met bewijsstukken.

Burgerzaken werkt enkel nog na afspraak. Je kunt een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

Reglement

KB van 9 maart 2017 Ā«houdende diverse bepalingenĀ» tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de materies inzake de bevolkingsregisters, het Rijksregister en de identiteitskaarten.

MB van 21 april 2017 Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, § 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

KB van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, artikelen 17 en 18.

Uitzonderingen

Voor volgende personen kan er afgeweken worden van de beperkte duur van afwezigheid:

  • Personen die tijdelijk in een ziekenhuis of verpleeginrichting zijn opgenomen voor de duur van hun verblijf.
  • Gedetineerden voor de duur van hun opsluiting.
  • Minderjarigen die geplaatst zijn in een jeugdinrichting voor de duur van hun verblijf.
  • Personen die in het kader van hun beroep, een specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren, voor de duur van hun werk of opdracht.
  • Personen waarvan de verdwijning sinds meer dan 6 maanden is gesignaleerd aan de politie. De tijdelijke afwezigheid eindigt met de terugkeer of de vaststelling van overlijden.

Wat meebrengen?

  • nodige bewijsstukken (vb. vliegtuigtickets, huurcontract, arbeidscontract, ... ). De bewijsstukken moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels of vertaald zijn naar één van deze talen.

opgelet:

kom je na je tijdelijke afwezigheid terug naar je hoofdverblijfplaats, dan moet je je terugkomst ook melden.