Schoolzwemmen subsidie

Subsidie schoolzwemmen - aanvragen

Subsidie schoolzwemmen - evaluatie en rapportering

Herentse scholen kunnen een subsidie krijgen voor het inzetten van een extra externe zwemleerkracht tijdens de zwemlessen voor de kinderen van de eerste graad.

Scholen hebben na het invoeren van de maximumfactuur in het onderwijs het aantal zwemlessen per leerjaar afgebouwd. Ouders kiezen er sindsdien voor om hun kinderen (dure) zwemlessen te laten volgen. De weg daarnaartoe is niet voor alle gezinnen even gemakkelijk en daarenboven kunnen vele gezinnen die extra kost niet betalen.

Daarom werd de 'subsidie schoolzwemmen' in het leven geroepen. Door het financieren van een extra zwemleerkracht in alle klassen van de eerste graad van de Herentse scholen kan er volledig gedifferentieerd worden in de zwemlessen. Bovendien kan de school ervoor kiezen om extra in te zetten op zwemlessen in de eerste graad. De doelstelling van deze subsidie is alle kinderen de eindtermen voor zwemmen te laten behalen na het derde leerjaar en dit binnen de schooluren.

Voor wie

De Herentse basisscholen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet de inzet van de extra externe lesgever aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Enkel zwemlessen aan de eerste 3 leerjaren van de lagere school komen in aanmerking.
  • Er wordt maximaal 1 externe extra lesgever ingezet per zwemles per zwemgroep.
  • De externe extra lesgever kan enkel worden ingezet binnen de schooluren.
  • De externe extra lesgever kan enkel worden ingezet voor lessen aan kinderen van Herentse scholen.
  • De school mag zelf bepalen welke externe extra lesgever of organisatie ze gaat inzetten.
  • De externe extra lesgever beschikt over een sporttechnisch trainersdiploma.

Hoe gaan we te werk?

  • De school deelt in maart van elk schooljaar het aantal leerlingen op 1 februari mee. Het beschikbare subsidiebedrag wordt dan procentueel verdeeld over alle scholen.
  • De school dient het digitale aanvraagformulier minimaal 1 maand voor de aanvang van de te ondersteunen zwemlessen in.
  • Uiterlijk 31 januari van het volgende schooljaar worden de facturen en bewijsstukken ingediend via het evaluatieformulier.
  • De subsidie wordt uitbetaald ten laatste op 31 december van het lopende boekjaar en het volgende schooljaar.