Welzijnsverenigingen, subsidies

Het lokaal bestuur ondersteunt Herentse welzijnsverenigingen in de vorm van subsidies.

Voor wie

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de subsidiereglementen goed voor:

 1. gezondheidsinstellingen
 2. instellingen voor dak- en thuislozen
 3. verenigingen voor ziekenbegeleiding
 4. instellingen voor personen met een beperking

Voorwaarden

Binnen de perken van de beschikbare kredieten, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, wordt een subsidie verleend volgens de volgende voorwaarden: 

Instellingen voor personen met een beperking

 1. Dienstverlenende instellingen voor personen met een beperking die erkend zijn foor het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming komen in aanmerking voor deze toelage. Dienstverlenende instellingen zijn instellingen die hulp bieden bij de oplossing van de algemene en de dagelijkse problemen van alle personen met een beperking.
 2. Enkel instellingen die kunnen aantonen dat zij het voorbije werkjaar dienstverlening aanboden aan personen met een beperking die volgens het rijksregister woonachtig zijn in de gemeente Herent, komen in aanmerking voor deze subsidie. 

Verenigingen voor ziekenbegeleiding

 1. Verenigingen voor ziekenbegeleiding die recht hebben op deze subsidie zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Herent. 
 2. Verenigingen voor ziekenbegeleiding tonen aan dat zij een informatieve en maatschappelijke waarde hebben. 
 3. Enkel verenigingen die kunnen aantonen dat zij het voorbije werkjaar dienstverlening aanboden aan personen in een zorgsituatie, die volgens het rijksregister woonachtig zijn in de gemeente Herent, komen in aanmerking voor deze subsidie. 

Gezondheidsinstellingen

 1. Gezondheidsinstellingen kunnen een subsidie ontvangen indien zij aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:
 • een vereniging zonder winstoogmerk of een vereniging met een sociaal oogmerk zijn;
 • hun zeten en/of correspondentieadres in Herent hebben;
 • werkzaam zijn in de welzijns- of gezondheidssector en inrichter zijn van een initaitef
 • voor hun werking erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.
 1. Enkel instellingen die kunnen aantonen dat zij het voorbije werkjaar dienstverlening aanboden aan personen die volgens het rijksregister woonachtig zijn in de gemeente Herent, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Instellingen voor dak- en thuislozen

 1. Instellingen voor dag- en thuislozen kunnen een subsidie ontvangen indien zij aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 
 • een vereniging zonder winstoogmerk of een vereniging met een sociaal oogmerk zijn;
 • werkzaam zijn in de welzijnssector en inrichter zijn van een initiatief;
 • voor hun werking erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. 
 1. Enkel instellingen die kunnen aantonen dat zij het voorbije werkjaar dienstverlening aanboden aan dak- en thuislozen, op vraag van het OCMW van Herent, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Hoe gaan we te werk?

 • De vereniging of instelling richt een schriftelijke aanvraag aan het OCMW voor 1 maart van het lopende dienstjaar vergezeld van volgende bewijsstukken:
  • Een verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het vorige werkjaar van de welzijnsinstelling of vereniging. Als werkingsjaar wordt de periode van 1 januari tot en met 31 december beschouwd. 
  • De vermelding van het rekeningnummer van de organisatie, evenals de naam van de verantwoordelijke van de organisatie. 
  • Specifiek per soort welzijnsinstelling: 
   • Voor instellingen voor personen met een beperking: Een lijst van opgevangen personen die volgens het rijksregister woonachtig zijn in de gemeente Herent.
   • Voor verenigingen voor ziekenbegeleiding: de vermelding van het aantal actieve leden van de vereniging
   • Voor gezondheidsinstellingen: een lijst van activiteiten gericht op personen die volgens het rijksregister woonachtig zijn in de gemeente Herent. 
 • De aanvraag moet schriftelijk gericht worden naar OCMW Herent (Spoorwegstraat 6, 3360 Herent) of via e-mail: info@herent.be t.a.v. beleidsmedewerker maatschappelijke dienstverlening. 
 • De aanvraag wordt onderzocht. Met laattijdig ingediende aanvragen zal geen rekening worden gehouden. 
 • Het Vast bureau gaat over tot de vaststelling en de toekenning van de subsidies. De subsidie, verleend in functie van het krediet ingeschreven in de begroting van het lopende dienstjaar, worden berekend op basis van het aantal aanvragen, de activiteiten en/of het aantal geholpen personen betreffende het vorige werkingsjaar.

Meer info

Meer informatie kan geraadpleegd worden in de toegevoegde subsidiereglementen.