Speelstraat

Spelen je kinderen graag buiten? Wil je graag met een bende kinderen de straten 'onveilig' maken zonder veel verkeer? Hebben je kinderen veel vriendjes in de buurt of wordt het tijd om er wat meer te maken?

Vraag dan snel je speelstraat aan!

Met een speelstraat engageer je je als straat om een veilige ontmoetingsruimte aan te bieden aan kinderen en jongeren. 

Voor wie

De bewoners van de straten die voldoen aan de voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen en hun straat omtoveren tot een Speelstraat .

Een straat kan doorgaan als speelstraat:

 • Ofwel 1 keer één dag per jaar (zie artikel 5)
 • ofwel 10 opeenvolgende dagen;
 • ofwel 2 perioden vb. 5 opeenvolgende dagen in juli en 5 opeenvolgende dagen in augustus;
 • ofwel max. 5 weekends (zaterdag-zondag);
 • ofwel max. 10 vaste dagen (weekenddagen).

Er kan geen combinatie gemaakt worden van verschillende formules.

De speelstraaturen zijn:

 • tussen 10 en 21 uur
 • tussen 14 en 21 uur
 • tussen 18 en 21 uur

Voorwaarden

Opdat een straat als ‘Speelstraat’ zou kunnen erkend worden moet ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • in de straat geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur
 • de straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
 • de straat heeft geen of geen (belangrijk) doorgaand verkeer
 • de aanpalende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de ‘Speelstraat’
 • Minstens drie bewoners stellen zich verantwoordelijk voor de ‘Speelstraat’, of minstens 2 personen stellen zich verantwoordelijk indien de organisator maximaal 1 speeldag per jaar aanvraagt (zie artikel 5).
 • Minstens 67 % van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de ‘Speelstraat’, of minstens 20 % van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de ‘Speelstraat' indien de organisator maximaal 1 speeldag per jaar aanvraagt (zie artikel 5).

Hoe gaan we te werk?

Aanvraag

Via het online aanvraagformulier op de website van de Gemeente Herent.

De aanvraag wordt ten laatste één maand vóór het ingaan van de periode als ‘Speelstraat’ ingediend.

Onderzoek

Dienst mobiliteit en Politiezone Herko onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies. De dienst vrije tijd onderzoekt of de aanvragen voldoen aan alle voorwaarden. 

Bewonersenquête

De aanvragers die voldoen aan de voorwaarden dienen de aanvraag verder aan te vullen met een schriftelijke akkoordverklaring van de bewoners en een schriftelijke verklaring van minimum twee of drie personen, afhankelijk van het artikel dat van toepassing is, dat zij de taak van peter of meter op zich nemen.

De cultuurdienst bezorgt de organisatie de online-enquête, onderzoekt de bewonersenquête en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen.

Afsprakennota

Het college van burgemeester en schepenen hecht de goedkeuring aan de aanvragen tot inrichting van ‘Speelstraten’ die voldoen aan alle voorwaarden.

Reglement

We verwijzen je graag door naar het reglement onder aan de pagina, ingevoegd als bijlage.