Sloop- en heropbouwpremie

In 13 Vlaamse steden moet men slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning, in alle andere gemeenten 21%. Particulieren die niet in een van de dertien steden wonen, kunnen sinds 1 maart dit jaar een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van een of meer gebouwen en de herbouw van een of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

De premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de 13 Vlaamse steden uitsluitend voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is of wordt ingediend tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019.

Verder moet u er rekening mee houden dat de premie wordt toegekend:

 • voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning;
 • tijdelijk ook voor afzonderlijke aanvragen voor sloop en heropbouw:
  • als de vergunning voor de sloop is aangevraagd (of het plan tot slopen is gemeld) tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019;
  • en als de vergunning voor de heropbouw is aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019.

De grond, de af te breken gebouwen en de op te richten woningen of appartementsgebouwen moeten op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning volledig in volle eigendom van een of meer natuurlijke personen.

Opgelet: de premie wordt teruggevorderd in de volgende gevallen:

 • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd;
 • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen;
 • de omgevingsvergunning wordt vernietigd;
 • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon;
 • de eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject:
  • overgedragen aan een rechtspersoon;
  • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon;
 • de woning voldoet niet aan de EPB-eisen.

Aanvraag

U kunt de premie aanvragen sinds 1 maart 2019.

De premie-aanvraag gebeurt in twee stappen:

Stap 1: online aanvraag

U moet de premie aanvragen via een webapplicatie op Energiesparen.be uiterlijk binnen een maand nadat u de aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw hebt ingediend.

Opgelet: als de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning is gebeurd tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019, als de afzonderlijke aanvraag van de sloopvergunning en de heropbouwvergunning is gebeurd tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 moet u de premie ten laatste op 30 april 2019 aanvragen.

Stap 2: bewijs van einde sloopwerken

Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet u een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maanden na het voorleggen van dat bewijs.

Bedrag

De premie is beperkt tot 1 premie van 7.500 euro per bouwproject. De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.

donderdag 21 maart 2019 12.20 u.