Samenleven, lokaal sociaal beleidsplan

Herent is een plek waar iedereen zich thuis voelt

DOEL 1: opnemen van regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid

Ontwikkelen en uitvoeren van een inclusief en horizontaal lokaal integratiebeleid in samenwerking met het Agentschap Inburgering en Integratie

De groeiende diversiteit is een realiteit. Dit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor complexe uitdagingen. Het Agentschap Inburgering en Integratie ondersteunt het lokaal bestuur in het omgaan met de groeiende etnisch-culturele diversiteit. Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering bouwen we het lokale integratiebeleid verder uit. Zo stemmen we beide dienstverleningen op elkaar af, werken we samen op het vlak van Nederlands als tweede taal, ondersteunt het Agentschap het lokaal bestuur bij het voeren van een divers personeelsbeleid en versterkt het mee onze interne en externe regierol over het lokaal integratiebeleid. Om de samenwerking op maat af te stemmen, leggen we de onderlinge engagementen vast in een samenwerkingsovereenkomst en treden we op regelmatige tijdstippen met elkaar in overleg.

Versterken van de participatie en sociaal netwerking van inburgeraars

Op 9 juli 2021 keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van het gewijzigde inburgeringsdecreet goed. Aan de pijlers ‘Nederlandse les voor anderstaligen’ en
‘maatschappelijke oriëntatie’ werden een derde en vierde pijler toegevoegd, namelijk
‘economische zelfredzaamheid’ en het traject ‘sociale netwerking en participatie’. Met de vierde pijler ‘sociaal netwerk en participatie’ wil de Vlaamse Regering een brug maken naar de eigenlijke integratie in de lokale samenleving. Hierbij is iedere inburgeraar die niet werkt of niet studeert verplicht een bijkomend traject op maat te volgen om zijn of haar sociaal netwerk en participatie in de lokale gemeenschap te versterken. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals vrijwilligerswerk of het uitvoeren van een stage. We nemen als lokaal bestuur onze regierol op en ontsluiten het lokale aanbod ter ondersteuning van de integratie van nieuwkomers in onze gemeente.

Participatietraject voor inburgeraars

Ondersteunen van initiatieven die de integratie van nieuwe inwoners bevorderen

We ondersteunen initiatieven die de integratie van nieuwe inwoners in Herent bevorderen zoals buddyprojecten of projecten die de Nederlandse taal bij anderstalige nieuwkomers bevorderen (zie ook thema zorg & verbinding – creëren van zorgzame en verbindende buurten).

Fietsatelier d'Ontmoeting

DOEL 2: Herent is een gastvrije gemeente

Aanbieden van kwalitatieve opvang aan asielzoekers

Herent is een gastvrije gemeente. Het Lokaal Opvanginitiatief van Herent, dat sinds 2000 bestaat, heeft een aanbod van 21 opvangplaatsen voor asielzoekers in ‘Casa Manuel’. Het OCMW zorgt voor een integrale begeleiding van de toegewezen asielzoekers. Bij de begeleiding gaat aandacht naar de psychosociale en administratieve ondersteuning.
We zetten het lokaal opvanginitiatief verder en maken samen met de onthaalgroep vluchtelingen kwaliteitsvolle integratie van asielzoekers en vluchtelingen in Herent mogelijk. Oproepen naar bijkomende opvangplaatsen vanuit hogere overheden bekijken we steeds in functie van haal- en uitvoerbaarheid.

Lokaal Opvanginitiatief Casa Manuel