Retributie op de huis-aan-huis inzameling van asbest

Het gemeentebestuur heft een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het inzamelen van asbestleien en/of -platen.

Voor wie

De Vlaams minister van Omgeving keurde op 3 december 2020 de projectaanvraag van EcoWerf goed om via huis-aan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen.

EcoWerf richt zich op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van 5 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m² dak).

Ook KMO’s en verenigingen kunnen deelnemen aan het project.

Voorwaarden

Met ingang van 1 juni 2021 wordt een tarief geheven voor natuurlijke personen, rechtspersonen en/of verenigingen die erom verzoeken:

- de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m³) of kuubzakken (1 m³), welke door de intercommunale EcoWerf ter beschikking van de bevolking worden gesteld via de asbestcoach van EcoWerf.

- de ophaling aan huis van containers met asbesthoudende golfplaten en leien.

Bij de aankoop van minstens één asbestzakzijn twee veiligheidskits inbegrepen. De aanvrager kan een bijkomende veiligheidskit aankopen.

De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse gewest.

De organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of kuubzakken voor asbest gebeurt door EcoWerf waarbij de aanvraag- en aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door EcoWerf dienen nageleefd te worden.

Hoe gaan we te werk?

Procedure:

  1. Inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf
  2. Asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor een huisbezoek
  3. De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan de inwoner en maakt een afspraak voor ophaling
  4. De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag
  5. EcoWerf komt de zakken ophalen

Kostprijs

De retributie bedraagt voor een:

- kuubzak (1 m³): 30 euro

- plaatzak (1 m³): 30 euro

  • 2. Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.

EcoWerf wordt gemachtigd om de retributies, zoals vermeld in artikel 2, te innen. De wijze van betaling gebeurt uitsluitend op de door EcoWerf voorgeschreven wijze met name via Bancontact bij aflevering van de zakken.

Meer info

20.04.2021: Goedkeuring retributiereglement door de gemeenteraad

27.04.2021: publicatie op gemeentelijke website;

03.05.2021: uittreksel toegevoegd aan website.