Rendez-voushuizen, belasting

Er wordt een belasting geheven op kamers en plaatsen dienstig als rendez-voushuizen.

Als rendez-voushuis wordt beschouwd:

 • - een plaats (kamer, appartement, salon, e.d.) die al dan niet tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld voor een intieme ontmoeting tussen personen, zonder dat het de bedoeling is om er, zoals in een erkend hotel, pension, logement huis of gelijkaardige instelling te overnachten. Dit kan vastgesteld worden doordat die huizen of inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke kentekens ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken blijkt dat zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen.
 • - elke inrichting waar regelmatig de gelegenheid wordt geboden om een kamer, een appartement of een salon te huren om erover te beschikken voor een kort verblijf vanaf minder dan één uur, zowel tijdens de dag als tijdens de nacht, met het doel een intieme ontmoeting tussen verschillende personen mogelijk te maken voor andere doeleinden dan een overnachting die het voorwerp uitmaken van de exploitatie van gangbaar erkende hotels.
 • - Iedere instelling waar personen een kamer kunnen huren voor korte verblijven, ook wel rendez-vous-hotel of dag-hotel genoemd.

Als rendez-voushuis met vitrine wordt beschouwd:

 • - Een rendez-voushuis waarvan de gevel op enigerlei manier verwijst naar kamer(s), ter beschikking voor intieme ontmoeting.

Voor wie

Rendez-voushuis

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kamer en/of de plaats.

Indien de identiteit van de exploitant niet kan worden vastgesteld, worden achtereenvolgens de onderhuurder, de huurder en de eigenaar van het rendez-voushuis als exploitant beschouwd.

De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die lastens de exploitant, huurder of onderhuurder waarvan hiervoor sprake, werd ingekohierd of wanneer deze niet met zekerheid kan worden geïdentificeerd. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaar zal evenwel worden opgeschort indien de volgende vier voorwaarden gezamenlijk vervuld zijn:

 1. Het pand of de lokaliteit heeft enkel uiterlijke kenmerken van een woongelegenheid.
 2. Het huurcontract laat enkel het normaal gebruik als woongelegenheid toe.
 3. De eigenaar heeft, binnen de twee maanden na de kennisgeving van een vastgestelde andere aanwending van de beschouwde lokaliteit, een procedure gestart tot verbreking van het huurcontract. Als kennisgeving van een andere aanwending geldt de aangetekende melding, door het gemeentebestuur aan de eigenaar, waaruit de vaststelling blijkt dat ter plaatse een rendez-voushuis in uitbating werd geconstateerd;

Als de procedure tot verbreking van het huurcontract wordt stopgezet of ingetrokken, wordt de eigenaar opnieuw aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Dit is eveneens het geval indien de eigenaar binnen de hiervoor bepaalde termijn, heeft verzuimd aan het gemeentebestuur de nodige en juiste gegevens te bezorgen dienstig voor het vestigen van de aanslag jegens de huurder.

 1. De eigenaar was vóór kennisgeving van het gemeentebestuur nog niet op de hoogte van de oneigenlijke aanwending van de beschouwde lokaliteit.

 Rendez-voushuis met vitrine

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de kamer en/of plaats in een rendez-voushuis met vitrine is gevestigd.

Kostprijs

Het bedrag van de belasting bedraagt 1.875,00 euro per kamer of, indien er geen kamer(s) is (zijn), per plaats.

De belasting is ondeelbaar. Zij is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht de datum van ingebruikname, de stopzetting of de overname van het rendez-voushuis.

Bij overname in de loop van een bepaald aanslagjaar, is de belasting in haar geheel opnieuw verschuldigd door de nieuwe exploitant of eigenaar en blijft de belasting, gesteld op de exploitant die de inrichting overdraagt, in haar geheel behouden. De eigenaar kan evenwel, per jaar en per uitbatingsplaats slechts éénmaal hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de belasting, die lastens de exploitant werd ingekohierd.

Afhandeling

Aangifteplicht

Jaarlijks verzendt de administratie – afdeling financiën aan de belastingplichtigen een aangifteformulier dat binnen de twee maanden na verzenddatum ingevuld en ondertekend moet worden terugbezorgd.

Indien de belastingplichtige geen aangifteformulier heeft ontvangen, dient hij spontaan, uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar aangifte te doen.

Indien de exploitatie start in de loop van het aanslagjaar dient de aangifte te gebeuren binnen de 14 dagen na de opening.

Het aangifteformulier kan te allen tijde worden gedownload via de gemeentelijke website www.herent.be , of wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

De aangifte kan worden ingediend via één van de volgende kanalen:

 • - E-mail: financien@herent.be
 • - Post: College van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
 • - Elektronische weg, andere dan e-mail, zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur.

 Meldingsplicht

De belastingplichtige die zijn exploitatie van een rendez-voushuis stopzet of overdraagt, dient dit te melden aan de administratie – afdeling financiën uiterlijk binnen een maand na stopzetting of overdragen van de activiteiten. In desbetreffend geval moet hij tevens de gegevens van de overnemer (ondernemingsnummer, benaming en adresgegevens) meedelen.

De belastingplichtige die een kamer en/of plaats die in een rendez-voushuis met vitrine is gevestigd verkoopt, dient dit te melden aan de administratie uiterlijk binnen een maand na de verkoop.

De melding kan worden ingediend via één van de volgende kanalen:

 • - E-mail: financien@herent.be
 • - Post: College van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
 • - Elektronische weg, andere dan e-mail, zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking wordt gesteld door het gemeentebestuur.

Reglement

Aanslagjaren 2022 - 2025:20220913_GR_Belasting op rendez-voushuizen

Meer info

Reglement aanslagjaren 2022-2025: goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting op 13 september 2022

Bekendmaking website: 22 september 2022

Datum aantekening register: 22 september 2022

Nummer aantekening register: 2022/0004