Vaststelling van de te betalen kosten betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, retributie

Een retributie tot vaststelling van de te betalen kosten betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting wordt geheven.

Kostprijs

De door de gemeente gemaakte kosten voor het weghalen, vervoeren en bewaren van de goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting zullen aangerekend worden aan de eigenaar of zijn rechtverkrijgende.

De uitgezette persoon dient voor het ophalen van zijn goederen de transport-, opslag- en personeelskosten te vereffenen ten belope van 49,59 euro / begonnen uur, ongeacht het aantal arbeidskrachten en 5 euro/ begonnen maand voor de huur van de opslagplaats.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op 01 januari aan het nieuwe indexcijfer der consumptieprijzen van de maand november van het voorgaande jaar, met als basisindex november 2000 (107,5).

Uitzonderingen

Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien men een attest kan voorleggen als steuntrekkende van het OCMW.

Wat meebrengen?

Bij het ophalen van de goederen dient de eigenaar de opslagplaats volledig leeg te maken anders worden hem de stortkosten aangerekend.

Niet-afgehaalde goederen worden na 6 maanden bewaringstermijn afgevoerd en de stortkosten worden verhaald op de eigenaar.

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2006.