Afgifte van afschriften van bestuursdocumenten, retributie

Afgifte van afschriften van bestuursdocumenten wordt aangerekend. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bestuursdocument en per aanvraag.

Hoe gaan we te werk?

De vergoeding is contant betaalbaar bij het afleveren van het afschrift. Indien het afschrift per post aan de aanvrager moet worden gezonden, moet de retributie vooraf gestort worden. In dat geval wordt het bedrag van de vergoeding vermeerderd met de portkosten op dat ogenblik van toepassing.

Uitzonderingen

Op verzoek van onderwijsinstellingen worden de hieronder vermelde bescheiden vrijgesteld van de retributie, op voorwaarde dat deze financiële informatie deel uitmaakt van de leerstof.

  • het budget
  • de budgetrekening
  • de jaarrekening

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 13 november 2012.