Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, retributie

Aan de eigenaar van elke nutsvoorziening wordt een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijke openbare domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijke openbare domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. 

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

 • alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten...) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
 • telecommunicatie,
 • radiodistributie en kabeltelevisie,
 • de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
 • alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Kostprijs

1. De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.

De retributie bedraagt:

 • voor werken in rijwegen: 0,78 euro
 • voor werken in voetpaden: 0,60 euro
 • voor werken in aardewegen: 0,36 euro.

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dat.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

2. Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

 • Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
 • Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt en retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
  Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2019.
Het is gepubliceerd op de website op 06 januari 2020.