Huurwaarborg, tussenkomst

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van je verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

Voor wie

Om aanspraak te maken op een tussenkomst in de huurwaarborg moet je cliënt zijn van het Sociaal huis en het financieel moeilijk hebben.

Hoe gaan we te werk?

Indien je de huurwaarborg niet zelf kunt betalen, dan kun je contact opnemen met het OCMW. Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen.
Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.
De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek en legt de vraag voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist op basis van het sociaal onderzoek van de maatschappelijk werker of deze steun al dan niet terugvorderbaar wordt gesteld (of je de steun moet terugbetalen).

Kostprijs

Je kunt vrijblijvend informatie vragen over deze steunverlening.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, huurcontract, SIS-kaart, inkomsten en uitgaven (facturen, bankuittreksels...), eventuele schulden.

Meer info

Soorten huurwaarborgen:

  • een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling. Het bedrag mag maximum twee maanden huur bedragen en de interesten zijn voor de huurder;
  • een bankwaarborg. Hierbij stelt de bank zich garant voor de huurder. In dit geval mag de waarborg maximum drie maanden huur bedragen. De huurder verbindt er zich toe om door maandelijkse stortingen de waarborg op te bouwen in maximum drie jaar;
  • een bankwaarborg tengevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling. Het OCMW kan beslissen dat de huurwaarborg door de cliënt moet worden terugbetaald in maandelijkse schijven of bij het beëindigen van het contract.