Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Een noodwoning is een woning die de sociale dienst voor een korte periode ter beschikking stelt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen.

De noodwoning dient als tijdelijke oplossing beschouwd te worden. De noodwoning kan toegekend worden voor een maximumperiode van 4 maanden, uitzonderlijk en mits uitdrukkelijke motivering kan het steeds met 4 maanden verlengd worden.

Voor wie

Herentenaren die over geen woning meer beschikken... 

 • omdat hun domicilie onbewoonbaar werd verklaard;
 • omwille van een advies tot uitzetting;
 • omwille van een gezinsconflict (meer bepaald partnergeweld);
 • omwille van een ramp, zoals een brand, een ontploffing of een overstroming;
 • omdat zij als vluchteling erkend zijn door de bevoegde autoriteiten en zij de opvangcentra van FEDASIL moeten verlaten;
 • omdat zij dakloos zijn.

Voorwaarden

 • Alle alternatieven (familie, vrienden, andere instanties,…) werden overlopen en bieden geen uitkomst.
 • Er dient een terbeschikkingstellingsovereenkomst afgesloten te worden tussen de aanvrager en de sociale dienst.
 • Er dient een verblijfsvergoeding betaald te worden.
 • De aanvrager toont aan in staat te zijn om alleen te verblijven in de woning. 
 • De aanvrager toont aan dat men actief op zoek gaat naar een andere structurele woonstoplossing.

Hoe gaan we te werk?

 • Je maakt een afspraak met de sociale dienst of kom langs tijdens de permanentie-uren. Een maatschappelijk werker zal dan nagaan op welke manier je dakloos bent geworden en welke bijkomende problemen zich eventueel stellen. Samen gaan ze met jou op zoek naar opvangmogelijkheden. Als alle mogelijkheden zijn uitgeput en er wordt geen opvang gevonden, dan kan de persoon of het gezin in kwestie terecht in een studio of kamer van de sociale dienst. Dit gebeurt na overleg en goedkeuring door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 • De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan bij dringende beslissing de noodwoning voor maximum 4 maanden toekennen, waarna dit dossier ter bespreking en ter bekrachtiging voorkomt op het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 • De maatschappelijk werker zal tijdens je verblijf je begeleiden bij het zoeken naar een eigen (sociale) huurwoning en het afhandelen van de bijkomende formaliteiten. De sociale dienst verwacht dat je gedurende je verblijf inspanningen levert om op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. 
 • De noodwoning wordt steeds toegekend voor een maximumperiode van 4 maanden, uitzonderlijk kan het 4 maanden verlengd worden bij de beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis van een grondig gemotiveerd sociaal verslag. Hierbij wordt o.a. bekeken welke inspanningen je leverde in de zoektocht naar een nieuwe woonst.

Kostprijs

Voor een verblijf in een doorgangswoning betaal je een verblijfsvergoeding. De verblijfsvergoeding stijgt naarmate je langer in de doorgangswoning verblijft.

De verblijfsvergoeding wordt berekend op basis van je inkomen zoals bepaald in de terbeschikkingstellings- en retributiereglement goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn. 

Maandelijks betaal je een bedrag zijnde een opbouwhuurwaarborg. Dit is een spaarpotje dat je zelf aanlegt en dat kan dienen als huurwaarborg wanneer je de privé- of de sociale huurmarkt betreedt.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Meer info

Bekendmaking reglement

 • Orgaan: Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Gemeenteraadszitting: 14 november 2023
 • Datum bekendmaking website: 17 november 2023
 • Datum aantekening register: 17 november 2023
 • Nummer aantekening register: 2023/0003