Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heb je geen inkomen of is dat lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden en na een sociaal onderzoek naar de financiële middelen, een leefloon van het OCMW.

Voor wie

Iedereen die voldoet aan volgende criteria.

Je bent:

 • een Belg;
 • een staatloze;
 • een erkende vluchteling;
 • persoon met subsidiaire bescherming;
 • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover je onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers);
 • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en:
  • je bent ontvoogd door huwelijk;
  • je bent zwanger;
  • je hebt kinderen ten laste;
 • je verblijft gewoonlijk en permanent in België meer bepaald in Herent;
 • je hebt onvoldoende inkomsten en je bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit;
 • je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
 • je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...);
 • het OCMW kan ook eisen dat je je rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, je kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Daarvoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van je inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen...

Na onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als 'samenwonende'. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.
 • Bewijzen van je bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden;
  • overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.

Meer info

Indien je je niet kunt verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen. Persoonlijk of na telefonische afspraak.