Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dat lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden en na een sociaal onderzoek naar de financiële middelen, een leefloon van het OCMW.

Voor wie

Iedereen die voldoet aan volgende criteria.

U bent:

 • een Belg;
 • een staatloze;
 • een erkende vluchteling;
 • persoon met subsidiaire bescherming;
 • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers);
 • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en:
  • u bent ontvoogd door huwelijk;
  • u bent zwanger;
  • u hebt kinderen ten laste;
 • u verblijft gewoonlijk en permanent in België meer bepaald in Herent;
 • u hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit;
 • u bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
 • u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...);
 • het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Daarvoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als 'samenwonende'. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden;
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont.

Meer info

Indien u zich niet kunt verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen. Persoonlijk of na telefonische afspraak.