Leefloon

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dat lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden en na een sociaal onderzoek naar de financiële middelen, een leefloon van het OCMW.

Voor wie

Iedereen die voldoet aan volgende criteria.

U bent:

 • een Belg;
 • een staatloze;
 • een erkende vluchteling;
 • persoon met subsidiaire bescherming;
 • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers);
 • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en:
  • u bent ontvoogd door huwelijk;
  • u bent zwanger;
  • u hebt kinderen ten laste;
 • u verblijft gewoonlijk en permanent in België meer bepaald in Herent;
 • u hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit;
 • u bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
 • u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, ...);
 • het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

Hoe gaan we te werk?

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Daarvoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als 'samenwonende'. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een 'alleenstaande'.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als 'met gezinslast'.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden;
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont.

Meer info

Indien u zich niet kunt verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen. Persoonlijk of na telefonische afspraak.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.