Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien je een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop je recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag enige tijd in beslag nemen. Om deze periode te overbruggen kan het OCMW je een voorschot verlenen.

Voor wie

In principe kent het OCMW je een voorschot op sociale uitkeringen toe indien je voldoet aan 2 voorwaarden.

Voorwaarde 1: Je bent behoeftig

De bedoeling van een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW is dat je steeds kunt blijven voorzien in uw behoeften. Je vraagt een voorschot op sociale uitkeringen aan indien de behandeling van je aanvraag voor een sociale uitkering door de bevoegde instelling te veel tijd in beslag neemt. Om aanspraak te kunnen maken op een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW, moet je dus behoeftig zijn.
Het is de taak van het OCMW om te beoordelen of je behoeftig bent. Daartoe voert het centrum een sociaal onderzoek uit naar onder meer je financiële, sociale en medische situatie.

Voorwaarde 2: Je hebt recht op een sociale uitkering

Om een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW te krijgen, moet je in principe recht hebben op een sociale uitkering.
Het OCMW gaat samen met je na of dit het geval is en zal je helpen met de indiening van je aanvraag voor een sociale uitkering bij de bevoegde instelling ofwel houdt het OCMW je op de hoogte van de voortgang van je dossier bij de behandelende instelling.

Hoe gaan we te werk?

Na een gesprek wordt contact opgenomen met de uitbetalingsinstelling die de uitkering moet uitbetalen. Eventueel wordt een procedure opgestart om het dossier vlugger te laten behandelen. Als de uitbetaling toch op zich laat wachten, wordt een sociaal onderzoek gedaan naar de financiële situatie en kan een voorschot aangevraagd en na goedkeuring uitbetaald worden. Deze voorschotten worden ook steeds rechtstreeks teruggevorderd bij de uitbetalingsinstelling.

Kostprijs

Gratis dienstverlening

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.
  • Je documenten die je van je uitbetalingsinstelling ontvangen hebt bij de aanvraag van de uitkering.
  • Bewijzen van inkomsten en uitgaven voor het sociaal onderzoek naar behoeftigheid.

Meer info

Lijst met de belangrijkste instellingen die bevoegd zijn voor sociale uitkeringen.

  • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of uw vakbond
  • Rijksdienst voor Pensioen (RVP)
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) of uw ziekenfonds