Collectieve schuldenregeling, ondersteuning

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in je plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kun je terug schuldenvrij door het leven.

Sociale dienst Herent laat zich niet zelf aanstellen als schuldbemiddelaar. Wèl kun je bij ons terecht voor advies, het opstellen van het verzoekschrift, bijkomende budgetbegeleiding of -beheer.

Voorwaarden

Je komt in aanmerkingen voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij een beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Hoe gaan we te werk?

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen ga je langs bij de sociale dienst of het CAW. Je kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer je hierover bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats.

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met je belangen als met de belangen van je schuldeisers.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met jou en je schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee je op termijn uw schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan je hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar je schuldeisers en verstrekt hij je leefgeld. Met dat leefgeld kun je voorzien in je dagelijkse behoeften (eten, huur...).

Wanneer je moeite hebt om je leefgeld te beheren, kun je een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt je dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan jou en je schuldeisers.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar je inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij je schulden terug en verstrekt hij je leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal vijf jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als je gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit je inkomsten nog te verhogen.
De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv...) te laten verkopen.

Kostprijs

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Heb je niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.