Verwarmingstoelage

Wordt uw huis verwarmd met brandstof en hebt u een beperkt gezinsinkomen, dan hebt u misschien recht op een financiële tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur vanuit het Sociaal Stookoliefonds.

Die verwarmingstoelage moet u aanvragen bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. 
Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid zijn tussen 1 januari en 31 december van het jaar.

Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 20.356,30 euro (verhoogd met 3.768,51 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 20.356,20 euro (verhoogd met 3768,51 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze drie brandstoffen soorten:

 • huisbrandolie (stookolie, mazout) aan de pomp (in jerrycans, voor petroleumkachels) of in bulk (voor het vullen van brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) (lamppetroleum) aan de pomp of in bulk;
 • bulkpropaangas (petroleumgas) aan huis geleverd in grote hoeveelheden voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen.

Het Fonds komt dus niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen.

Hoe gaan we te werk?

 • U komt met de nodige documenten naar het Sociaal huis. Maak daarvoor telefonisch een afspraak.
 • De maatschappelijk werker kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, leveringsdatum en de inkomensgegevens.
 • U krijgt steeds een ontvangstbewijs van de aanvraag mee.
 • Het Sociaal huis zal onder meer:
  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden;
  • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft.

Kostprijs

 • Het Fonds komt voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De maximumtoelage per huishouden is 300 euro.

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis);
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart en klevertje van de mutualiteit;
 • leveringsfactuur of leveringsbon;
 • bankrekeningnummer;
 • uw meest recente inkomensbewijzen en die van de leden van uw huishouden;
 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
 • meest recente aanslagbiljet van kadastraal inkomen (onroerende voorheffing);
 • voor categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar;
 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
 • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft.

Meer info

Organisatie: Sociaal Verwarmingsfonds vzw
Adres: Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel
Tel.: 0800 909 29 (gratis telefoonnummer)
Website: www.verwarmingsfonds.be
E-mail: info@vf-fc.be