Verwarmingstoelage

Wordt je huis verwarmd met brandstof en heb je een beperkt gezinsinkomen, dan heb je misschien recht op een financiële tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur vanuit het Sociaal Verwarmingsfonds.

Die verwarmingstoelage moet je aanvragen bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar.

Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVVV-statuut) én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 23.851,17 euro (verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste). Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 23.851,17euro (verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste). 
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Je kunt een tegemoetkoming krijgen in je factuur voor deze drie brandstoffen soorten:

 • huisbrandolie (stookolie, mazout) aan de pomp (in jerrycans, voor petroleumkachels) of in bulk (voor het vullen van brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) (lamppetroleum) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, … liter);
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

Het moet gaan over het type brandstof dat wordt gebruikt om de woning hoofdzakelijk te verwarmen.

Het Fonds komt niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaan- of butaangas in gasflessen
 • pellets
 • hout
 • steenkool

Hoe gaan we te werk?

Neem binnen de 60 dagen na levering van de brandstof contact op met het Sociaal huis van je gemeente.

 • Je komt met de nodige documenten naar het Sociaal huis. Maak daarvoor telefonisch een afspraak.
  • Je identiteitskaart en een kopie van de leveringsfactuur of de leveringsbon
  • Extra documenten afhankelijk van de categorie waartoe je behoort.
 • De maatschappelijk werker kijkt of je voldoet aan de voorwaarden. Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, leveringsdatum en de inkomensgegevens.
 • Je krijgt steeds een ontvangstbewijs van de aanvraag mee.
 • Het Sociaal huis zal onder meer:
  • nagaan of je voldoet aan de voorwaarden;
  • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft.

Kostprijs

Om het hoofd te kunnen bieden aan de actuele situatie van de stijgende energieprijzen ten gevolge van het economisch herstel en de leverbeperkingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne heeft de Regering een reeks sociale maatregelen genomen om de consument te helpen.

Deze beslissingen zijn vertaald in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.

Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof.
Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage

Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst

 • van 456 euro bij een aankoop aan de pomp van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023
 • van 210 euro bij een aankoop aan de pomp tussen 1 april 2023 en 31 december 2023.
 • Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
 •  

Lees meer in de omzendbrief en in het koninklijk besluit

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis);
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart en klevertje van de mutualiteit;
 • leveringsfactuur of leveringsbon;
 • bankrekeningnummer;
 • je meest recente inkomensbewijzen en die van de leden van je huishouden;
 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
 • meest recente aanslagbiljet van kadastraal inkomen (onroerende voorheffing);
 • voor categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar;
 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
 • als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft.

Meer info

Organisatie: Sociaal Verwarmingsfonds vzw
Adres: Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel
Tel.: 0800 909 29 (gratis telefoonnummer)
Website: https://www.vlaanderen.be/verwarmingstoelage-via-het-sociaal-verwarmingsfonds 
E-mail: info@vf-fc.be