Verwarmingstoelage

Wordt uw huis verwarmd met brandstof en hebt u een beperkt gezinsinkomen, dan hebt u misschien recht op een financiële tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur vanuit het Sociaal Stookoliefonds.

Die verwarmingstoelage moet u aanvragen bij het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per kalenderjaar. Tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 is dit uitzonderlijk maximaal 2000 liter. De leveringen mogen gespreid zijn tussen 1 januari en 31 december van het jaar.

Het bedrag van de toelage hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RVVV-statuut) én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste). Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
 • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste). Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadistraat inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze drie brandstoffen soorten:

 • huisbrandolie (stookolie, mazout) aan de pomp (in jerrycans, voor petroleumkachels) of in bulk (voor het vullen van brandstoftank aan huis);
 • verwarmingspetroleum (type c) (lamppetroleum) aan de pomp of in bulk;
 • bulkpropaangas (petroleumgas) aan huis geleverd in grote hoeveelheden voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen.

Het moet gaan over het type brandstof dat wordt gebruikt om de woning hoofdzakelijk te verwarmen.

Het Fonds komt niet tussen voor

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaan- of butaangas in gasflessen
 • pellets
 • hout
 • steenkool

Hoe gaan we te werk?

 • U komt met de nodige documenten naar het Sociaal huis. Maak daarvoor telefonisch een afspraak.
 • De maatschappelijk werker kijkt of u voldoet aan de voorwaarden. Er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, leveringsdatum en de inkomensgegevens.
 • U krijgt steeds een ontvangstbewijs van de aanvraag mee.
 • Het Sociaal huis zal onder meer:
  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden;
  • nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft.

Kostprijs

Om het hoofd te kunnen bieden aan de actuele situatie van de stijgende energieprijzen ten gevolge van het economisch herstel en de leverbeperkingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne heeft de Regering een reeks sociale maatregelen genomen om de consument te helpen.

Wat stookolie betreft, heeft de Ministerraad voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 31
december 2022 een pakket maatregelen goedgekeurd om de tussenkomst van het
Sociaal Stookoliefonds te verbeteren.

Deze beslissingen zijn vertaald in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds.

Deze nieuwe maatregelen dienen toegepast te worden op alle aanvragen waarvoor een levering is gedaan tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022. De eerste twee wijzigingen zijn van toepassing op de leveringen in bulk. De derde wijziging is van toepassing op de aankoop aan de pomp.

De verwarmingstoelage voor leveringen voor 1 juli 2022: 

 • Het Fonds komt tussen voor maximaal 1500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden..
 • Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De maximumtoelage per huishouden is 300 euro.
 • Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage

De verwarmingstoelage voor leveringen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022: 

 • Het maximum aantal liter dat per huishouden en per verwarmingsperiode in aanmerking kan komen voor een verwarmingstoelage wordt verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter. Heb je huisbrandolie laten leveren voor 1 juli 2022? Dan kan je vanaf 1 juli 2022 een nieuwe levering uitvoeren om ook aan dit maximum van 2000 liter te geraken. 
 • Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 720 euro. 
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van toepassing voor vanaf 1 juli 2022 tot 31 december 2022 van 456 euro. Daarna zal deze forfaitaire toelage elk jaar aangepast worden in functie van de evolutie van de mazoutprijzen.
 • De verwarmingstoelage is cumuleerbaar met de stookoliecheque van 225 euro van de FOD Economie. Meer info: https://www.herent.be/stookoliecheque-hoe-krijg-ik-de-toelage-van-225-euro 

Let op: de oude wetgeving is nog van toepassing op leveringen voor 1 juli 2022 (nl. maximumdrempel van 20 cent per liter en een maximumtoelage van 1500 liter per huishouden)

Uitzonderingen

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

 • een woonzorgcentrum (rusthuis);
 • een opvanghuis;
 • of een ziekenhuis.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart en klevertje van de mutualiteit;
 • leveringsfactuur of leveringsbon;
 • bankrekeningnummer;
 • uw meest recente inkomensbewijzen en die van de leden van uw huishouden;
 • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
 • meest recente aanslagbiljet van kadastraal inkomen (onroerende voorheffing);
 • voor categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar;
 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
 • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft.

Meer info

Organisatie: Sociaal Verwarmingsfonds vzw
Adres: Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel
Tel.: 0800 909 29 (gratis telefoonnummer)
Website: www.verwarmingsfonds.be
E-mail: info@vf-fc.be