Reclamedrukwerk, belasting

Er wordt een belasting geheven op de door de voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.

In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :

Drukwerk met handelskarakter : elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Gelijkgestelde producten : de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.

Verspreiding aan huis : het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan) achterlaten van drukwerk zonder adressering, ongeacht ze in de brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid, en zonder initiatief van de bestemmeling.

Bladzijde : iedere bedrukte zijde van een blad ongeacht het formaat.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de uitgever.

De uitgever, de drukker en de verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Wanneer de uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.

Voorwaarden

Het te betalen bedrag is verschuldigd telkens er een huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk of een daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt.

Het wordt bekomen door het in artikel 3 vermelde belastingtarief te vermenigvuldigen met het aantal brievenbussen waarover het drukwerk verdeeld wordt.

Indien er slechts in een bepaald deel van de gemeente wordt verspreid, dan worden alleen de brievenbussen in dit deel in rekening gebracht.

Het aantal brievenbussen wordt opgevraagd bij de Post en wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in het eerste kwartaal van elk dienstjaar.

Hoe gaan we te werk?

De belastingplichtige is ertoe gehouden ten minste 24 uren voor met de verspreiding wordt aangevangen, de voor de aanslag noodzakelijke gegevens op het gemeentehuis te bezorgen via het gemeentelijke aangifteformulier, samen met een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product.

Het aangifteformulier en een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product kunnen eventueel ook worden gemaild naar reclame@herent.be.

Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van hoogstens 3 maanden.

Onvolledige verspreiding of niet verspreiding van drukwerken, waarvan aangifte werd gedaan bij het gemeentebestuur, geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.

Kostprijs

  • 0,0298 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk.
  • 0,0594 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren.

Het opengeplooide reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 (29,6 cm x 21 cm) wordt aanzien als meerbladig reclamedrukwerk.

Indien verscheidene reclamedrukwerken samen worden verspreid zonder dat ze op een permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een apart exemplaar beschouwd.

Als één geheel vormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken die ofwel in een catalogus of een blaadje zijn opgenomen ofwel aaneengeniet of geplakt zijn ofwel op iedere andere wijze zijn samengebracht waardoor de reclamedrukwerken niet losbladig zijn.

Indien verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk als afzonderlijk kunnen worden beschouwd en waarbij de meerderheid van de verscheidene reclamedrukwerken elk afzonderlijk toebehoren aan afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige lid vermelde wijze zijn samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart exemplaar beschouwd. 

Uitzonderingen

Vrijstelling van de belasting:

  • waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50% of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter;
  • de socio-culturele organisaties en sportorganisaties die reclamebladen slechts éénmaal per semester waarover sprake in artikel 1 verspreiden, worden vrijgesteld van de belasting.

Vrijstelling van de belasting houdt niet in dat men ook vrijgesteld is van de aangifte. Immers de vrijstelling van de belasting wordt maar vastgesteld bij de aangifte van de verspreiding en na nazicht en onderzoek van het desbetreffende drukwerk. Wanneer niet aan de aangifteplicht voldaan werd, geldt de ambtshalve aanslag en vervalt de vrijstelling van de belasting.

Meer info

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad op 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.