Wegenwerken Herinrichting van de Brusselsesteenweg N2 tussen de Terbankstraat en de R23 september 2014

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) en de gemeente Herent werken al geruime tijd samen aan een oplossing voor de verkeersproblemen op de Brusselsesteenweg (N2). Het is de bedoeling om de Brusselsesteenweg grondig te vernieuwen, de verkeersveiligheid te verhogen voor alle weggebruikers en te zorgen voor een vlottere verkeersafwikkeling.


In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de minister op 29 juni 2004 werd het principe van gescheiden verkeersafwikkeling via ventwegen (parallelwegen voor lokale bediening) reeds opgenomen.
Door het studiebureau ARCADIS Belgium werd een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel werd besproken met betrokkenen en aangelanden, werd nadien op een infovergadering toegelicht en werd ter inzage gelegd in De Kouter. Ingevolge opmerkingen van bewoners werden de plannen aangepast met een bijkomende keerlus aan de Diependaalweg. Het nieuwe voorstel voorziet in ventwegen, rotondes, keerlussen, een nieuwe verbindingsweg via de Filips van Castiliëlaan, het afsluiten van de Van Couwenhovelaan, rechts in/rechts uit verkeersafwikkeling en twee parkeerterreinen.


Via ventwegen kunnen klanten en leveranciers op een veiligere manier de handelszaken bereiken en verbetert de doorstroming. De ventwegen geven de handelaars de mogelijkheid om de inritten aan te passen aan de toegankelijkheid van het eigen terrein en, waar nodig, evenwijdig aan de ventweg laad- en loszones in te richten op eigen terrein. Door de aanleg van de fietspaden tussen de centrale weg en de ventwegen hoeven de fietsers geen inritten te dwarsen, waardoor de conflictpunten voor de fietsers aanzienlijk verminderen.


De gemeente Herent is akkoord met dit voorstel en heeft met aandrang gevraagd om, op basis van de voorliggende plannen, verder overleg te plegen met alle betrokkenen, om te komen tot een concept dat door alle partijen gedragen kan worden.
De Intergemeentelijke Begeleidingscommissie, waarin onder andere verschillende diensten van de Vlaamse overheid, De Lijn en de politie vertegenwoordigd zijn, heeft het concept goedgekeurd.
De opmaak van de plannen zorgt voor juridische duidelijkheid bij alle betrokkenen/eigenaars. De concrete uitvoering is afhankelijk van de begroting van de Vlaamse overheid.

De afwikkeling van het fietsverkeer aan de op- en afrit van de E314 met fietstunnels is nog niet definitief en moet nog verder worden onderzocht. 

Meer info

Het aangepaste plan ligt sinds 15 september 2014 ter inzage in De Kouter.