Ondersteuning van erkende verenigingen voor het gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor reguliere werking, tijdelijke coronasubsidies

Het gemeentebestuur wil erkende Herentse verenigingen financieel ondersteunen voor het voorzien in hygiënemaatregelen bij gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor reguliere werking in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Deze actie past binnen de verschillende maatregelen die het gemeentebestuur heeft aangekondigd in kader van de inzet van middelen van het coronanoodfonds die Vlaanderen ter beschikking stelt.

Er wordt aan erkende Herentse verenigingen, onder de voorwaarden, een financiële tegemoetkoming verleend voor het gebruik van niet-gemeentelijke infrastructuur voor de reguliere werking.

Erkende Herentse verenigingen die voor hun reguliere werking gebruik maken van eigen werkingsinfrastructuur krijgen een subsidie van 10 euro per lid, op basis van het ledenaantal op 1 oktober 2019. 

Voor wie

Alleen erkende Herentse verenigingen, met uitzondering van erkende Herentse commerciële sportverenigingen categorie 3 (commerciële) en jeugdverenigingen categorie E (commerciële), F (politieke/syndicale) en G (jeugdkampen) komen in aanmerking

Voorwaarden

 • De vereniging organiseert, in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021, een reguliere werking, binnen de beperkingen van de op dat moment geldende protocollen.

 • De vereniging moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de reguliere werking coronaveilig te laten verlopen volgens de huidige protocollen en de infrastructuur te voorzien van de nodige corona- en hygiënemaatregelen.
 • De vereniging maakt voor minstens 80% van de reguliere werking gebruik van infrastructuur op grondgebied Herent waarvan ze:
  • houder is van het zakelijk recht van de betreffende verenigingsinfrastructuur of over een rechtsgeldig huurrecht of gebruiksrecht (van minimaal 6 jaar) beschikt;
  • en belast is met de exploitatie van de desbetreffende verenigingsinfrastructuur.

 • De vereniging biedt een regelmatige socio-culturele, sportieve- of jeugdwerking aan op grondgebied Herent.

 • De vereniging kan voor zijn reguliere werking geen gebruik maken van de Herentse gemeentelijke infrastructuur en krijgt elders ook geen gratis infrastructuur aangeboden voor de reguliere werking.

 • Gebruik van infrastructuur voor de organisatie van sport- of jeugdkampen of activiteiten die niet tot de reguliere werking behoren, komt niet in aanmerking voor infrastructuursubsidies.

Hoe gaan we te werk?

 • De aanvraag voor een subsidie gebeurt via het aanvraagformulier en kan met terugwerkende kracht gebeuren voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021.
 • De uiterste aanvraagtermijn voor een subsidie bedraagt 30 september 2021.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door de dienst vrije tijd.

 • Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het aanvraagdossier en het ontvangen advies van de dienst vrije tijd over het toekennen of weigeren van de subsidieaanvraag. De aanvrager wordt ge├»nformeerd over dit collegebesluit.

Aanvraagformulier

Afhandeling

Het betreft een eenmalige subsidie die door de verenigingen dient aangevraagd te worden ten laatste op 30 september 2021.