Evaluatie 2020 En toen was er licht

In december organiseerde de dienst cultuur het eindejaarevenement #entoenwaserlicht. Het evenement had als doel de mensen in tijden van lockdown iets op poten te zetten dat de buurt verenigt. Er hebben 56 buurtcomités/wijkcomités/spontaan-verenigde-buren zich aangemeld voor het evenement. De gemeente voorzag een subsidie van 350 euro per organisator. Bij de afrekening stellen we vast dat het gemiddeld uitbetaald per organisator bedrag rond de 276 euro ligt. Er werd een subsidie voor een totaalbedrag van 15.450,93 euro uitbetaald. Een eerste subsidieschijf wordt deze week (8/2) overgeschreven op de rekeningen van de organisatoren, de tweede schijf is voorzien voor de week van 25 februari.

Resultaten bevraging organisatoren #entoenwaserlicht 2020

44.5 % van de organisatoren heeft een antwoord ingestuurd. Op basis van de antwoorden kunnen we stellen dat het om ‘believers’ gaat. 55.5 % van de organisatoren heeft geen stem uitgebracht. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de evaluatie voor een deel van organisatoren niet als noodzakelijk wordt gezien en/of het evenement niet als sterk negatief werd ervaren.

82% van de respondenten geven aan de buren voor het initiatief al te kennen, maar dat het initiatief een andere dimensie aan het burengevoel gaf en ze de buren die wat verder in de straat wonen hebben leren kennen. De samenhorigheid en het groepsgevoel is sterk toegenomen. Voor bestaande en goed draaiende buurtcomités is de toename eerder versterkende te noemen (42 %). Voor de nieuwe wijkinitiatieven (27%) kunnen we spreken van een positieve impuls of dat ene duwtje in de rug om ingang te schieten. De organisatoren geven aan dat een vroegere start van de oproep tot deelname automatisch zal leiden tot een verbeterde en vlottere organisatie met de buren. Naar de uitwerking van de wandelroutes en het betrekken van alle initiatieven vragen ze extra aandacht al werden de wandelroutes als een echte meerwaarde ervaren. 9 op de 10 buren zijn gaan piepen in de andere wijken tijdens het evenement. Er is duidelijk interesse op welke wijze de andere het lichtconcept aanpakken.

De respondenten zijn blij met de formule van #entoenwaserlicht editie 2020. De ondersteuning vanuit de gemeente kan op bijval rekenen. Inwoners geven aan dat het thema licht ook een duurzamere insteek mag krijgen. Alle bevraagden geven aan volgend jaar terug deel te nemen aan het initiatief. De helft van de respondenten is al actief ideeën aan het uitwerken voor #entoenwaserlicht 2021.

De dienst cultuur dank u voor jullie deelname!