Contantbelasting

De gemeente legt een contantbelasting op voor de inzameling en verwerking van het huisvuilhoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark.

Er wordt een contantbelasting gevestigd voor:

 • 1° de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
 • 2° de inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton via sorteerstraten.
 • 3° de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;

Voor wie

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang van de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.

Kostprijs

Tarieven

Huis-aan-huisinzameling

De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het volume/gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.

a) Huisvuil

Inzameling en verwerking

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Per kg gewogen huisvuil 0,30 0,30
Per aanbieding 40 L-container 0,63 -
Per aanbieding 120 L-container 0,63 0,63
Per aanbieding 240 L-container 1,26 1,26
Per aanbieding 360 L-container 1,89 1,89
Per aanbieding 1100 L-container 6,40 6,40

(360 L-containers worden enkel geleverd per set van 3.)

Gebruiksrecht container per maand

  Particulieren (euro) KMO (euro)
40 L-container 0,68 -
120 L-container 0,68 1,84
240 L-container 1,36 2,47
360 L-container 2,00 2,64
1100 L-container 3,71 7,07

Eenmalig container voorzien van slot (optioneel): 25 euro

b) Gft-afval

Inzameling en verwerking

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Per kg gewogen gft 0,20 0,20

Gebruiksrecht container per maand

  Particulieren (euro) KMO (euro)
40 L-container 0,68 -
120 L-container 0,68 1,84
240 L-container 1,36 2,47

Eenmalig container voorzien van slot (optioneel): 25 euro

c) Pmd

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Per zak van 60 L 0,15 0,15
Per zak van 90 L 0,20 0,20

d) Grofvuil

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Voorrijkost op afroep 12,50 12,50
Verwerking per begonnen 0,5 m³ 8,00 8,00

of

  Particulieren (euro) KMO (euro)
1-persoonsbed 8,00 8,00
2-persoonsbed 16,00 16,00
Zetel: 1-zit 8,00 8,00
Zetel: 2-zit 16,00 16,00
Zetel: 3-zit 24,00 24,00
Stoel (2 stuks) 8,00 8,00
(Tuin-)tafel 8,00 8,00

e) Papier en karton

Gebruiksrecht container per maand

  Particulieren (euro) KMO (euro)
40 L-container 0,00 -
240 L-container 0,00 2,47
500 L-container (dit formaat wordt enkel in zeer sprecifieke gevallen na goedkeuring door EcoWerf, toegekend. 0,00 3,21
1100 L-container 0,00 7,07

§ 2. Inzameling via Sorteerstraat op gewicht

De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen in een sorteerstraat wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5kg nauwkeurig.

  Particulier (euro) KMO (euro)
Huisvuil (kg) 0,30 0,30
gft (kg) 0,20 0,20
Beheerskost (maand) 3,23 6,46

§ 3. Inzameling via DifTar recyclagepark op gewicht

De contantbelasting in functie van het gewicht (per kg) van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark wordt hieronder weergegeven.

  particulier (euro) KMO (euro)
grof vuil 0,30 0,30
gras en blad (gratis van 1 oktober tot en met 30 november) vanaf 2024 gratis van 1 oktober tot en met 31 december! 0,20 0,20
harde plastics 0,08 0,12
sloophout 0,08 0,12
boomstronken 0,04 0,08
snoeihout 0,04 (eerste 300 kg is gratis) 0,08
steenafval 0,04 0,08
cellenbeton 0,04 0,08
gips 0,04 0,08
keramiek 0,04 0,08
asbest 0,00 0,00
autobanden 0,00 0,00
landbouwfolie 0,18 0,18
tarief grote hoeveelheden vanaf een totale aanvoer opjaarbasis oven de 2000 kg wordende KMO-tarieven van toepassingop de betrokken particulier  
     
Landbouwfolies: de gemeente schrijft de land- en tuinbouwers aan. Met dit schrijven kan men zich tijdens de gecommuniceerde periodes aanbieden op één van de volgende recyclageparken: Messelbroek, Wezersbaan (Zoutleeuw), Lubbeek en Haacht.

Het minimaal aangerekende gewicht bedraagt 5 kg.

De contantbelasting op het brengen van afvalstoffen naar het recyclagepark (toegangstarief) wordt vastgesteld op 1,00 euro per bezoek vanaf het 16de bezoek op jaarbasis ongeacht de wijze van aanbieding.

Artikel 4

De bedragen van de belasting worden jaarlijks ingaande per 1 januari geïndexeerd en dit voor een eerste maal op 1 januari 2025, waarbij het geïndexeerde bedrag afgerond wordt op twee decimalen volgens de rekenkundige afronding (kleiner dan 5 afronding naar beneden, groter of gelijk aan 5, afronding naar boven) via onderstaande formule:

k = 0,4*(p/P) + 0,45*(c/C) + 0,15

waarbij:

P= PC121 Cat. 3.A (Ophaling afval, ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs) op 1 januari 2023

p= PC121 Cat. 3.A (Ophaling afval, ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs) op 1 juli van jaar x-1
C= consumptieprijsindex basisjaar 2013 op 1 januari 2023

c= consumptieprijsindex basisjaar 2013 op 1 juli van jaar x-1

x= aanslagjaar

Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) * herzienbaar gedeelte

De herziene bedragen kunnen echter nooit de maximumtarieven zoals vastgesteld door OVAM overschrijden. Bij overschrijding wordt automatisch het wettelijk vastgelegde maximumtarief gehanteerd.

De tarieven die voor indexering in aanmerking komen zijn de basistarieven. De tarieven van gebruiksrecht en aanbieding worden pro rata berekend aan de hand van het volume van de betrokken container.

- voor de huis-aan-huisinzameling betreft het de tarieven kg huisvuil, kg gft, aanbieding en gebruiksrecht.

- voor de sorteerstraten betreft het de tarieven kg huisvuil, kg gft, beheerskost

- voor het recyclagepark betreft het de tarieven

 • Kg grofvuil
 • Kg gras en blad
 • Kg harde plastics
 • Kg sloophout
 • Kg snoeihout
 • Kg cellenbeton:
 • Kg gips
 • Kg keramiek
 • Kg steenafval

- voor de inzameling op afroep: volume grofvuil (per 0.5m³) en de stukprijzen

Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en/of gestolen toegangskaart of een extra toegangskaart wordt een contantbelasting gevraagd van 5,00 euro. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.

De gemeente kan niet-inwoners voor een maximum duurtijd van zes maanden toegang verschaffen tot het recyclagepark mits betaling van een waarborg van 50,00 euro aan de gemeente.

Meer info

Reglement 01.01.2022 - 31.12.2025:

Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad: 21.12.2021

Bekendmaking van het reglement op de website: 12.01.2022

Publicatie in register bekendmakingen - art. 288 v/h decreet - nr 2022/0001 op 12.01.2022

Reglement 01.01.2023 - 31.12.2025:

Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad: 08.11.2022

Bekendmaking van het reglement op de website: 18.11.2022

Publicatie in register bekendmakingen - art. 288 v/h decreet - nr 2022/0005 op 18.11.2022

Bekendmaking reglement 01.01.2024 - 31.12.2025

 • Orgaan: Gemeenteraad
 • Gemeenteraadszitting: 14 november 2023
 • Datum bekendmaking website: 23 november 2023
 • Datum aantekening register: 23 november 2023
 • Nummer aantekening register: 2023/0004