Woningkwaliteit: waaraan moet een woning in Vlaanderen voldoen?

De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimumnormen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Aan de hand van die normen doen de woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek.

Hoe gaan we te werk?

 • De woningcontroleurs beoordelen de kwaliteit van het gebouw en de binnenkant van de woning aan de hand van de volgende criteria:
  • zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en draagvloeren stevig en stabiel genoeg?
  • Zijn de technische installaties (elektriciteits-, stookolie- of gasinstallatie) voldoende veilig?
  • Is er een risico op CO-vergiftiging?
  • Is er vochtschade?
  • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
  • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
  • Is toegang tot de woning veilig?
  • Zijn bad, keuken en toilet vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
  • Is er in de woning voldoende natuurlijke lichttoevoer?
  • Kan de woning voldoende verlucht worden?
  • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
  • Hij voert dit conformiteitsonderzoek uit aan de hand van het technisch verslag.
 • De woning is:
  • ongeschikt als ze één gebrek van categorie II heeft (ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid). Bij 7 gebreken van categorie I wordt een extra gebrek van categorie II toegekend.
  • ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III heeft (ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners.).
 • Maak een afspraak als u een controle/advies wilt bespreken, als huurder de toestand van uw huurwoning wilt aankaarten, een woningonderzoek wilt aanvragen. 

Meer info

Er komen extra vereisten bij

Sinds 2015 is er een verplichte dakisolatienorm voor álle zelfstandige woningen, studio’s en appartementen in het Vlaamse Gewest. Zowel dakisolatie als zoldervloerisolatie komt in aanmerking. Als minimumnorm hanteert men een R-waarde van 0,75m² K/W. Dat komt overeen met een laag van 3 à 4 cm (afhankelijk van het gebruikte materiaal).

Sedert 1 januari 2020 is de dubbelglasnorm in werking getreden. De Vlaamse overheid voert deze norm gefaseerd in. Een inbreuk op de dubbelglasnorm blijft tot 31 december 2022 een klein gebrek (categorie I). Maar vanaf 1 januari 2023 verstrengt de dubbelglasnorm. Het ontbreken van dubbele beglazing geldt vanaf dan als een gebrek van categorie II en geeft aanleiding tot ongeschiktverklaring als de woning meer dan één raam zonder dubbele beglazing heeft.

Tot slot is er ook de rookmeldersverplichting.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Voor meer informatie klik op deze link: www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

Lees ook