Parkeren in de blauwe zone - retributie

Vanaf 1 juli 2019 wordt er een retributie geheven op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen met beperkte parkeertijd (blauwe zone), als bedoeld in art. 27.1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd, voorgeschreven van 9 tot 18 uur op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) en voor een maximum parkeerduur van twee uren.

Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur (art. 27.1.2. algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

Voor wie

  • De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
  • De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het forfaitaire bedrag.

Voorwaarden

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit van het voertuig, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het KB van 1.12.1975.

Hoe gaan we te werk?

Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zij voertuig is geplaatst of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het forfaitair bedrag.

Bij toepassing van het forfaitaire systeem zoals in het eerste lid gedefinieerd, brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.

Kostprijs

1. De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden
  • Een forfaitair bedrag van 15 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

 

Uitzonderingen

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis. Het statuut van "persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991, gewijzigd door het MB van 7.05.1999, 26.09.2005 en door het MB van 23.06.2011.

Het parkeren van voertuigen van houders van een vergunning naar aanleiding van een tijdelijke privatisering bij bouw- en/of verbouwwerken, of naar aanleiding van het gebruik van het openbaar domein (o.a. containers, stoelen, tafels,...) is gratis op voorwaarde dat deze vergunning zichtbaar is aangebracht, achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, of als het geen voertuig betreft op een goed zichtbare plaats.

Meer info

Het retributiereglement "Parkeren in de blauwe zone" werd tijdens de gemeenteraadszitting van 12.02.2019 goedgekeurd en op de website geplaatst op 15.02.2019.