Stedenbouwkundige melding of vrijstelling

Voor sommige kleine werken aan of rond je woning heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat het om de werken bij de gemeente aan te geven met een meldingsformulier. Kom eerst naar de dienst bouwen en wonen om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Je maakt daarvoor een afspraak.

Voor welke werken?

Wanneer is een melding niet mogelijk?

 • voor werken die in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van
  • een stedenbouwkundige verordening;
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP);
  • een bijzonder plan van aanleg (BPA);
  • een verkaveling;
 • voor werken die in strijd zijn met de voorwaarden van een stedenbouwkundige vergunning;
 • voor werken die plaatsvinden op een perceel met een beschermd monument
  • in een beschermd cultuurhistorisch landschap;
  • in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • in een beschermde archeologische site;
 • voor werken die plaatsvinden in de oeverzone;
 • voor werken die uitgevoerd worden vóór de voorgevel (niet voor alle werken, bv. brievenbus, regenwaterafvoer, dakgoot ... zijn vrijgesteld).

Hoe gaan we te werk?

1. Kom naar de dienst bouwen en wonen

We gaan na of je aan de voorwaarden voldoet.

2. Vul het meldingsformulier in

Meldingsformulier bouwen en verbouwen, voeg ook de documenten van de aanstiplijst toe.

3. Bezorg het dossier aan de gemeente

Dat kan online of op papier.

 • Online (verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een architect nodig is)
  • Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
  • De samenstelling van het dossier werd vastgelegd in het normenboek . Die samenstelling moet worden gevolgd.
  • Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan je aanvraag nog sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen.
  • Bij de snelinvoer moet je dossier wel in één keer worden afgewerkt (je kunt je gegevens niet bewaren). 
 • Op papier (niet voor dossiers waarbij de medewerking van een architect verplicht is)

4. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing 

Dat gebeurt binnen de 30 dagen. Daarna krijg je een brief.

Kostprijs

Minstens 50 euro

Afhandeling

Wanneer mag je starten met de werken?

Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dat ten laatste 10 dagen na ontvangst en laat het minstens 30 dagen hangen.
In die periode kun je beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningsbetwisting
Daarna mag je starten met de werken.

Hoelang blijft melding geldig?

Je moet de werken binnen de 2 jaar uitvoeren.