Principes lokaal sociaal beleidsplan

Principe 1: Het lokaal sociaal beleidsplan is een integraal plan

Beleidsbeslissingen onderwerpen aan een sociale toets

De acties die nodig zijn om sociale grondrechten te realiseren, overstijgen het beleidsdomein welzijn. Denk maar aan het thema armoedebestrijding, dat veel meer is dan een inkomensprobleem. Denk maar aan het belang van de woning en de leefomgeving voor de gezondheid van mensen. Denk maar aan de belangrijke rol van mobiliteit en cultuur om mensen toegang te geven tot ontspanning. Een lokaal sociaal beleid is met andere woorden een beleid dat aanwezig is over alle beleidsdomeinen heen. Lokaal sociaal beleid vraagt om een sterk partnerschap tussen de verschillende sectoren en gemeentelijke diensten. We nemen bijgevolg de diensten mee in dit lokaal sociaal beleidsplan via een intern traject en voeren een sociale toets in bij de planning van beleidsbeslissingen en beleidsacties.

Acties uitvoeren binnen het breder kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het is belangrijk dat het lokaal sociaal beleidsplan een duurzaam plan is dat in de eerste plaats aandacht heeft voor de mensen, en daarnaast voor onze planeet en onze welvaart. Enkel door rekening te houden met deze aspecten kunnen we de leefwereld van alle Herentaren verbeteren, nu en in de toekomst. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vormen een waardevol kader om een integraal lokaal sociaal beleid te realiseren in synergie met andere duurzame beleidsthema’s. Met het toekomstig lokaal sociaal beleid willen we verder mee bouwen aan het vergroten van de positieve impact in functie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Zo onderwerpen we de acties vanuit het lokaal sociaal beleid aan een SDG-check.

Principe 2: We streven naar een inclusief sociaal beleid 

We stimuleren initiatieven in het kader van het lokaal sociaal beleid 

We doen extra inspanningen om mensen die uit de boot (dreigen) te vallen, terug aan boord te krijgen. We voeren een inclusief sociaal beleid, waarbij we specifiek aandacht hebben voor kwetsbare groepen, zonder dat dit laatste leidt tot etikettering of stigmatisering. Vanuit het lokaal bestuur willen we ook impulsen geven aan actoren en burgers om initiatieven op te zetten ter bevordering van het lokaal sociaal beleid. We voorzien een subsidiekader voor inclusieve welzijns- en armoede initiatieven met bijhorende financiële middelen.

Principe 3: We nemen regie over het lokaal sociaal beleid via samenwerking met andere actoren

Via participatie een cultuur van co-creatie en samenwerking creëren

Kwetsbare doelgroepen en belanghebbenden geven mee vorm aan de voorbereiding en uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan

Het lokaal bestuur heeft de opdracht om alle lokale spelers samen te brengen in de opmaak van het lokaal sociaal beleid. Ook na de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan gaan we blijvend in gesprek met burgers, sociale organisaties en doelgroepen. Op die manier houden we de vinger aan de pols voor signalen en noden die er leven. Via structurele overlegmomenten versterken we de samenwerking met lokale en regionale actoren. Dit zet een cultuur van co creatie en samenwerking op gang en verspreidt het eigenaarschap van het lokaal sociaal beleidsplan.

Ontwikkelen van een visie over burgerparticipatie

Één van de oudste participatieplatformen binnen de gemeentelijke structuren, naast het college en de gemeenteraad, zijn de gemeentelijke adviesraden. Naast het adviseren van het college, het vast bureau en de raden staan de adviesraden in voor het aanreiken van beleidsaanbevelingen en het evalueren van het gemeentelijk beleid. De adviesraden bestaan uit heel wat geëngageerde inwoners en voortrekkers met veel kennis, knowhow, bagage en een breed netwerk. Ze vormen hierdoor een permanent klankbord voor nieuwe beleidsinitiatieven.

We kunnen er niet om heen dat burgers steeds kortdurende vrijwillige engagementen opnemen, wat vaak haaks staat op het eerder permanente karakter van de adviesraden. Ook bottom-up burgerinitiatieven vinden vaak geen plaats binnen deze structuren. Bovendien bestaan er de dag van vandaag andere, modernere participatievormen die meer aanspreken. Met de uitwerking van een visie rond burgerparticipatie komen we tot een bredere participatie aan het gemeentelijk beleid.

Opnemen van de regierol

Coördinatie van het sociaal beleid

Vlaanderen geeft aan de lokale besturen steeds meer autonomie en verantwoordelijkheid met betrekking tot het lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur van Herent neemt deze regie-opdracht ten volle op. De sector persoonsgebonden zaken staat in voor de realisatie van het lokaal sociaal beleidsplan en heeft hierbij oog voor bepaalde noden en maatschappelijke tendensen. Hiernaast werkt de sector intensief samen met partners en slaan ze bruggen naar andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus.

Versterken van de interne samenwerking

Interne samenwerking en afstemming is noodzakelijk om versnippering tegen te gaan en om tot een complementaire hulp- en dienstverlening te komen. Zo werken bepaalde diensten soms naast elkaar en is iedere dienst niet altijd op de hoogte van wat een andere dienst doet. Door uitwisseling te organiseren tussen de verschillende sectoren versterken we de interne samenwerking en groeien we naar elkaar toe.

Communicatie over het lokaal sociaal beleid

Het lokaal sociaal beleid en de daaropvolgende acties communiceren we systematisch via diverse kanalen. We maken op de gemeentelijke website een pagina ‘sociaal beleid’ waar inwoners alle beschikbare informatie over het lokaal sociaal beleid en de bijhorende acties kunnen raadplegen. 

Principe 4: Toegankelijke tot hulp- en dienstverlening met aandacht voor kwetsbare groepen

Realiseren van een toegankelijke hulp- en dienstverlening en tegengaan van onderbescherming

Uitbouwen van een geïntegreerd breed onthaal

Via de ontwikkeling van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) zorgen we dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulpinstanties terechtkomen en gaan we onderbescherming tegen. In het GBO Leuven-Zuid bundelen we samen met de naburige OCMW’s, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Oost-Brabant) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) de krachten en komen we tot de realisatie van een geïntegreerd breed onthaal.

Proactief toekennen van rechten

We gaan de non take-up van sociale rechten tegen door proactief aanvullende rechten toe te kennen. Administratieve tussenstappen worden maximaal beperkt.

Opleiden van hulpverleners tot experts

De maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis helpen inwoners bij het uitputten van hun sociale rechten. Het verwerven van diepgaandere kennis over de sociale kaart en allerhande tussenkomsten zijn hierbij noodzakelijk om de cliënt maximaal te ondersteunen of gericht door te verwijzen naar de juiste instanties.

Aandacht voor heldere en duidelijke communicatie

Duidelijke en actuele informatie voor iedere Herentenaar 

Inwoners hebben recht op actuele en duidelijke informatie. We blijven inzetten op de brede bekendmaking van de gemeentelijke hulp- en dienstverlening en dit via diverse communicatiekanalen. Hiervoor actualiseren we op regelmatige tijdstippen de informatie op de gemeentelijke website en de sociale kaart.

Bredere bekendmaking van bestaande tussenkomsten en sociale tarieven

Uit het participatietraject bleek dat veel activiteiten, maatregelen en (sociale) tussenkomsten onvoldoende gekend zijn bij de burgers. We zetten in op het herhaaldelijk communiceren van het huidige aanbod in functie van een betere bekend- en bereikbaarheid en dit op maat van verschillende doelgroepen.

Aandacht voor inclusieve en toegankelijke communicatie

We hebben aandacht voor inclusieve en toegankelijke communicatie. Inclusieve communicatie veronderstelt dat communicatie ook kwetsbare groepen bereikt én beraakt. Evengoed betekent inclusief communiceren dat diversiteit op een respectvolle manier mee in beeld wordt gebracht.

Aanpakken van de digitale kloof

Verlagen van drempels naar digitale technologieën

We nemen initiatieven om personen in armoede te ondersteunen bij de aankoop van een
computer. We zorgen er bovendien voor dat iedereen toegang kan hebben tot het internet.

Verwerven van digitale vaardigheden

We organiseren op regelmatige basis groepslessen en workshops over internetgebruik, sociale media en digitale communicatie. Hiernaast bieden we in het lokaal dienstencentrum individuele ondersteuning aan kwetsbare inwoners met digitale moeilijkheden.

Digitalisering mag niet uitsluiten

We zorgen dat (digitale) dienst- en hulpverlening maximaal toegankelijk is en blijft voor iedereen. We houden hierbij rekening met de noden van minder digitale inwoners.

Deelname aan het project ‘digibanken’

In het kader van het relanceplan, ter versterking van de welvaart en het welzijn na corona, voorzag de Vlaamse Overheid middelen voor de oprichting van digibanken. Een digibank heeft als doel de digitale uitsluiting bij inwoners in een kwetsbare positie te verkleinen door opleidingen te voorzien en gelijke toegang te creëren tot digitale technologieën. Vanuit een samenwerkingsverband worden via een laagdrempelige fysieke toegangspoort antwoorden geboden aan de digitale noden van verschillende doelgroepen. Het lokaal bestuur Herent neemt deel aan het project digibanken waarbij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO fungeert als trekker.

Digibank Digido(e)

Uitwerken van een ontwikkelings- en onderhoudsstrategie voor eigen patrimonium

Aandacht voor toegankelijke publieke ruimtes en gebouwen

Publieke ruimtes en gebouwen moeten bereikbaar, betreedbaar, begrijpelijk en bruikbaar zijn. Zo kan iedere inwoner ze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruiken. We nemen initiatieven om publieke ruimtes en publieke gebouwen meer toegankelijk te maken voor personen met een handicap of met een verminderde zelfredzaamheid.

Renovatie van de pastorij van Veltem ter bevordering van buurtgerichte
dienstverlening

Vzw HalfWeg organiseert in de pastorij van Veltem twee keer per week een voedselbedeling. We versterken de samenwerking met vzw HalfWeg om de meest kwetsbaren op een toegankelijke manier te voorzien in hun voedselbehoefte. Samen met de voedselbank zoeken we tevens naar mogelijkheden om de toegankelijkheid van de voedselbedeling te verhogen en werken we een model uit voor de toekomst. Verder renoveren we de pastorij van Veltem zodat deze locatie kan gebruikt als antennepost van het lokaal dienstencentrum. De invulling hiervan komt verder uit een participatief buurtonderzoek.

In conditie houden van de gebouwen op de ‘Van Bladelsite’

We houden de gebouwen op de Van Bladelsite in conditie zoals de groep van assistentiewoningen ‘De Hemelboom’, het lokaal dienstencentrum ‘d’Ontmoeting’ en de kamers van het lokaal opvanginitiatief ‘Casa Manuel’.

Opmaken van een toekomstplan voor de Van Bladelsite

De vernieuwing van de site van de Van Bladelstraat dringt zich op. Los van de inhoudelijke invulling zijn er dringend structurele ingrepen nodig voor dit gebouw. Dit uitstellen of voor ons uitschuiven maakt de infrastructurele problemen in de toekomst alsmaar groter, wat een negatieve invloed heeft op de werk- en leefomstandigheden. Bovendien worden de wettelijke en decretale infrastructurele normen voor openbare gebouwen strenger.

Een plek waar de werkingen van het lokaal dienstencentrum, het lokaal opvanginitiatief, de noodwoningen, tweedehandswinkel D’Akkozje, de voedselbedeling en de Hemelboom samenkomen bewijst elke dag zijn voordeel. Hierbij is de ontmoetingsruimte van het lokaal dienstencentrum de verbindende factor. Deze verbindingen maken deze site aantrekkelijk voor de lokale omgeving en voor het aangaan van partnerschappen. Door de doelstellingen ‘het bestrijden van armoede en eenzaamheid’, ‘bevorderen van verbinding’, ‘integratiebevordering’ en ‘duurzaamheid’ met elkaar te verbinden, is deze site aantrekkelijk voor alle Herentenaren met diverse achtergronden. Het aanwezig sociaal kapitaal is uniek. Vanuit die kracht en die eigenheid willen we deze site verder laten groeien.

We onderzoeken hoe we de Van Bladelsite kunnen invullen als ‘sociale hub’ waar welzijnsdiensten samenkomen en met elkaar verbonden worden. We denken een toekomstplan uit richting een ‘welzijnscampus’ als een toegankelijk, laagdrempelig en open huis waar bestaande diensten ondergebracht kunnen worden. Bovendien kunnen we op deze manier onze regierol in het kader van het lokaal sociaal beleid verder waarmaken door de binnen- en buitenruimtes open te stellen voor sociale en duurzame (pop-up) initiatieven, organisaties en activiteiten.

Outreachende hulp- en dienstverlening

Outreachend werken

Armoede, eenzaamheid of andere sociale noden zijn niet steeds zichtbaar en gaan nog vaak schuil achter de Herentse gevels. Door het inzetten van een netwerk van sleutelfiguren en het samenwerken met partners doen we aan vroegdetectie en creeëren we directe lijnen naar de juiste instanties/experten. We zetten met andere woorden in op outreachende hulp- en dienstverlening in kwetsbare buurten. We gaan naar de mensen toe en zijn aanwezig op plekken waar onze doelgroepen zich bevinden.

Antennepost in Veltem

We decentraliseren de werking van het lokaal dienstencentrum en zetten een antennepost op in Veltem die openstaat voor iedereen uit de buurt. Op basis van de resultaten uit een buurtanalyse en de bevraging van de buurtbewoners gaan we na in hoeverre het wenselijk is een satelliet uit te bouwen en welke concrete invulling deze antennepost zal krijgen.