Preventieve gezondheid, lokaal sociaal beleidsplan

Een goede gezondheid voor iedere Herentenaar

Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid i.s.m. LOGO Oost-Brabant

We streven naar het bevorderen, beschermen en behouden van de gezondheid van de bevolking door het opzetten van een kwalitatief en onderbouwd preventief gezondheidsbeleid.
Via het charter ‘Gezonde Gemeente’ engageerden we ons, met ondersteuning van LOGO Oost-Brabant, om een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit te bouwen in functie van de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. We informeren en sensibiliseren over gezondheid en een gezonde levensstijl, we hebben aandacht voor een gezonde lokale leefomgeving, we stimuleren gezond gedrag en nemen maatregelen om gezondheidsproblemen te detecteren en voorkomen erger via zorg en begeleiding.

Meewerken aan de doelstellingen van de eerstelijnszone Leuven-Zuid

Om het welzijn en de zorg voor alle inwoners in Herent te kunnen waarborgen, werken heel wat sociale partners en het lokaal bestuur nauw samen. Door de oprichting van de eerstelijnszone Leuven-Zuid wordt deze samenwerking verder gestimuleerd en concreet gemaakt.
De eerstelijnszone Leuven-Zuid zet in op verschillende doelstellingen zoals het organiseren van afstemming tussen zorgaanbieders en personen met een zorg- en ondersteuningsnood, het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen en het ondersteunen van het uitbouwen van buurtgerichte zorg. We zorgen voor een goede vertegenwoordiging in de eerstelijnszone en werken actief mee aan de realisaties van de doelstellingen.

Organiseren van een lokale gezondheidsenquête als startpunt voor de uitwerking van een integraal lokaal gezondheidsbeleid

Een krachtig en integraal gezondheidsbeleid focust niet alleen op het toegankelijker maken van de gezondheidszorg, maar zet ook in op het vergroten van de gezondheidsvaardigheden van haar inwoners, het stimuleren van gezonde keuzes, het creëren van gezonde omgevingen en het bestrijden van sociale ongelijkheden in beleidsdomeinen buiten de gezondheidszorg zoals huisvesting, (kinder-)armoede, onderwijs, vrije tijd etc. Via de lokale gezondheidsenquête beogen we een globaal beeld van de gezondheidstoestand en de gezondheidsbehoeften van onze inwoners te verkrijgen. Dit stelt ons in staat om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen in het lokale volksgezondheidsbeleid. De lokale gezondheidsenquête geeft antwoorden op de gezondheidstoestand, en de levensstijl van de inwoners. Tevens onderzoekt de survey ook de fysieke en sociale omgeving gerelateerd aan gezondheid.

De lokale gezondheidsenquête is afgerond.

Intergemeentelijke preventiewerker

Om uitvoering te geven aan het preventief gezondheidsbeleid doen we beroep op de intergemeentelijke preventiewerker van de eerstelijnszone Leuven-Zuid (Lubbeek, Bierbeek, Huldenberg, Kortenberg en Herent). De intergemeentelijke preventiewerker helpt inwoners, bezoekers en werknemers om gezond(er) te leven.
De intergemeentelijke preventiewerker werkt preventieve gezondheidsprojecten uit rond verschillende thema’s zoals duurzaam bewegen (aanbieden sport voor personen met een handicap, bewegen op verwijzing, aanleggen beweegroutes in de deelgemeenten, …), mentaal welzijn (veerkracht bevorderen, acties in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg, …) en gezonde publieke ruimte. Tevens biedt de preventiewerker ondersteuning bij allerhande gemeentelijke initiatieven in kader van zorgzame buurten en acties georganiseerd vanuit het Huis van het Kind.

Aanbieden van eerstelijnspsychologische zorg voor kwetsbare doelgroepen

Steeds meer mensen kampen met psychische problemen. Het geven van voldoende aandacht aan het eigen mentaal welbevinden is nog lang niet vanzelfsprekend, zeker niet voor OCMW-cliënteel. Voor deze groep is de drempel naar mentale ondersteuning vaak nog hoger door onder andere schaamte, isolement, gebrek aan kennis of te weinig middelen.
Toch is psychologische zorg voor deze doelgroep net heel belangrijk, gezien deze drempels de psychosociale hulpverlening belemmeren. Door het aanbieden van eerstelijnspsychologische zorg, ingebed in de reguliere werking van de sociale dienst, maken we psychologische ondersteuning voor OCMW-cliënteel toegankelijk.