Overlast duiven

Op sommige plaatsen leven verwilderde duiven in te grote aantallen of te dicht bij de mens en kunnen ze voor heel wat overlast zorgen. Dat proberen we het best zoveel mogelijk te vermijden met ieders hulp!

Koerende duiven die koeren worden in woonwijken vaak als hinderlijk ervaren en zorgen er soms voor geurhinder. Goten en regenpijpen geraken geregeld verstopt door een opeenhoping van mest en nestmateriaal.

In dorpskernen vinden duiven gemakkelijk voedsel, zeker als ze bijgevoerd worden. Dat voer blijft vaak liggen en trekt ratten en ander ongedierte aan. In de dorpskernen zijn bovendien voldoende droge en hoge plekjes te vinden zodat de duiven er alles vinden om er te nestelen en zich voort te planten.

Wat kunnen we zelf doen?

De gemeente werkt aan een overlastplan om de hinder van verwilderde duiven preventief aan te pakken. Daarnaast kunnen ook noodmaatregelen genomen worden op plaatsen waar de overlast te groot is geworden. Ook zelf kunt u echter een steentje bijdragen om de hinder te voorkomen.

  • Niet voederen: hoe meer de duiven gevoederd worden, hoe beter ze het stellen om nakomelingen groot te brengen en hoe sneller de populatie aangroeit.
  • Meld het probleem tijdig: neem tijdig contact op met uw buren om het probleem op privédomein aan te kaarten en te bekijken wat u samen kunt vooraleer het probleem uit de hand loopt. Neem zeker contact op met de gemeentelijke milieudienst (milieu@herent.be) om overlast op het openbare domein te melden. De gemeente evalueert vervolgens welke maatregelen getroffen kunnen worden.
  • Wegnemen van nesten op eigen terrein: nesten van stadsduiven (Columba livia) op het eigen terrein zijn niet beschermd. Die kunt u dus het beste weghalen vooraleer de duiven broeden. Opgelet, enkel de nesten van stadsduiven zijn niet beschermd en mogen dus verwijderd worden. Alle andere vogels, ook andere duivensoorten, zijn beschermd in Vlaanderen. Die bescherming geldt ook voor hun nesten, eieren en jongen.
  • Ontmoedigende maatregelen: door pinnen op de rand van balkons of andere richels te plaatsen voorkomt u dat duiven er kunnen landen. Met gaas kunt u mogelijke nestopeningen afsluiten. Ga na of de ruimte tussen de dakpannen en de dakrand niet voldoende groot is voor duiven om er te nestelen. Dek uw schoorsteen af met gaas of met een schoorsteenrooster zodat de duiven er geen nest kunnen bouwen. Duivenuitwerpselen en karkassen worden het best zo snel mogelijk verwijderd om potentiële infectiehaarden uit te roeien.

Wat doet u zeker niet?

Gebruik geen verdelgings- of verdovingsmiddelen (zoals o.a. giftige granen). Dat is wettelijk verboden en ecologisch onaanvaardbaar; ook andere vogels kunnen die oppikken.

Indien u verder nog vragen of meldingen hebt over duiven kunt u steeds terecht bij milieu@herent.be.

maandag 21 september 2020 11.37 u.