Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Veltem

Het gemeentebestuur van Herent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de dorpskern van Veltem, 'RUP Dorpskern Veltem'. Het RUP wil de mogelijkheden voor de toekomst van het dorp onderzoeken en de sterktes verbeteren.
De opmerkingen en adviezen op de startnota werden verwerkt in een nieuwe nota, de scopingnota. Nu de ontheffing van de plan-MER-plicht werd verkregen is die nota afgewerkt. Op basis hiervan wordt er een eerste voorontwerp RUP opgemaakt. Daarnaast werd de procesnota aangepast en de mobiliteitsstudie afgerond.

Vragen die u hebt over de opmaak van het RUP kunt u stellen via de vragenknop bovenaan deze pagina.

Waarom een RUP voor de dorpskern?

De stopzetting van de activiteiten op de Vitalac-site biedt heel wat mogelijkheden voor de dorpskern van Veltem.

Veltem is een kern in een groene omgeving, maar toch op zeer korte afstand van Leuven, goed bereikbaar en met nog heel wat mooie hoekjes en waardevolle gebouwen. De kerk, het klooster, een aantal dorpswoningen en groenelementen geven aan Veltem karakter en identiteit. Het RUP Dorpskern Veltem biedt kansen om het dorp een heel nieuw elan te geven voor de toekomst.

Het studiegebied bestaat uit drie zones: het centrumgebied Veltem, het woonuitbreidingsgebied Bachterveld en de Vitalac-site.

Timing van het RUP

Er moet een lange weg worden afgelegd alvorens een ruimtelijk uitvoeringsplan zich ontwikkelt tot een definitief plan. Op 3 april 2017 gaf het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau Stramien de opdracht om het RUP Dorpskern Veltem op te maken.

Alvorens de eigenlijke procedure werd opgestart moest er veel voorbereidend werk worden verricht. Een planteam werd opgericht om het proces van het RUP te begeleiden. Het opmaken van de start- en procesnota werd afgerond en recent werd de scopingnota met het advies van de dienst mer definitief vastgesteld. Met de opmaak van het voorontwerp-RUP wordt een nieuwe fase ingezet.

Start- en procesnota, raadpleging oktober - december 2017

De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en gaat na of het plan aanleiding kan geven tot opmerkelijke milieueffecten (MER-screening).
De procesnota omschrijft het volledige planningsproces zoals het gepland wordt en zoals het effectief wordt uitgevoerd. Die nota geeft aan hoe advies wordt ingewonnen, hoe inwoners worden betrokken en hoe overleg tussen de verschillende betrokkenen verloopt. Het is een evolutief document dat in de loop van het proces kan worden aangepast. Alle aanpassingen aan de procesnota worden op de website bekendgemaakt en ter beschikking gesteld. Een tweede versie van de procesnota wordt waarschijnlijk voor het einde van juni 2018 gepubliceerd. 

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseerde de gemeente Herent een raadpleging in het kader van de startnota. Deze sloot af op donderdag 25 december 2017. In het kader van deze raadpleging organiseerde het gemeentebestuur een informatiemoment op zaterdag 28 oktober 2017. Gelijklopend werden er adviezen ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en verschillende Vlaamse en provinciale instanties. Het resultaat van de inspraakmomenten en de adviezen worden verwerkt in de scopingnota.

Scopingnota januari 2018 tot januari 2019

De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. Daarnaast toont het aan hoe er wordt omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties. De scopingnota wordt ter beschikking gesteld op de website voor de start van de fase van het voorontwerp. Ze kan worden bijgesteld tijdens het verdere verloop van het proces. Een definitieve vaststelling van de scopingnota volgt voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP.

Start voorontwerp februari 2019

Na de opmaak van de scopingnota wordt het voorontwerp van het RUP opgemaakt. Dat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Vervolgens worden er adviezen ingewonnen over het plan, o.a. van de GECORO, van de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

Start ontwerp

Na het inwinnen van de adviezen wordt het ontwerp-RUP opgemaakt dat voorlopig wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor een periode van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft daarop een advies aan de gemeenteraad.

Eindontwerp

Ten slotte wordt er een eindontwerp opgemaakt dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Daarna wordt het ter goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Infomoment en raadpleging

Inspraak inwoner 

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseerde de gemeente Herent verschillende infomomenten in het kader van de startnota: op zaterdag 28 oktober en donderdag 14 december 2017.

Voor het ontwerp-RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen op het ontwerp-RUP.

Klankbordgroep

Om tot een breed gedragen RUP te komen, wordt een adviserende groep (klankbordgroep) opgericht. Zo is er dialoog tussen beleid, ambtenaren, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), adviesraden, verenigingen en andere betrokkenen.

De klankbordgroep zal samengesteld worden uit leden van het college van burgemeester en schepenen, de GECORO, de provincie Vlaams-Brabant, de mobiliteitsraad, de stuurgroep erfgoed, de ondernemersraad, de milieuadviesraad, de centrumraad LDC d’Ontmoeting, de GC De Wildeman vzw, de cultuurraad, de jeugdraad, de landbouwraad, de ouderenadviesraad, de sportraad, Volkswoningbouw, het SWAL, het lokaaloverleg kinderopvang Herent en de welzijnsraad, Stramien cvba, Blauwdruk bvba, het beheersorgaan bibliotheek, de GROSH, de gemeenteraadscommissie I (ruimtelijke ordening en stedenbouw), de scholenraad.

Daarnaast zijn vier rechtstreekse vertegenwoordigers van de inwoners van Veltem opgenomen in de klankbord­groep. Die vier vertegenwoordigers vormen een rechtstreekse brug tussen het bestuur en de bewoners van Veltem. Binnen de klankbordgroep zullen zij Veltem rechtstreeks vertegenwoordigen en de noden en wensen van de inwoners aanbrengen.

Voor de klankbordgroep werden 3 workshops georganiseerd:

  • Workshop 1: Analyse en ambitie maandag 2 oktober 2017
  • Workshop 2: Structuurschets maandag 13 november 2017
  • Workshop 3: Voorontwerp maandag 5 februari 2018

Mobiliteitsstudie RUP Dorpskern Veltem

Vanuit de klankbordgroep van 13 november 2017 en de raadpleging van de bevolking op 28 oktober en 13 december 2017 werden verschillende bezorgdheden geuit omtrent de mobiliteitsimpact van het RUP. Om op deze bezorgdheden in te spelen heeft de gemeente in samenwerking met het mobiliteitsbureau SUUNTA op 20 november 2018 een mobiliteitsonderzoek opgestart. Dit onderzoek werd onlangs afgerond.

Om de bevolking te informeren over de resultaten is er op 18 maart 2019 een toelichting georganiseerd in De Kouter, Het huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. Als bijlage vindt u de presentatie.

Voorlopige vaststelling RUP & openbaar onderzoek september-oktober 2022

Op de zitting van 5 juli 2022 is het RUP Dorpskern Veltem voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van de voorschriften, het grafisch plan en de toelichtingsnota zijn goedgekeurd. Deze documenten zijn in bijlage onderaan op de pagina terug te vinden.

Na de voorlopige vaststelling wordt het openbaar onderzoek georganiseerd. Van 1 september tot en met 31 oktober 2022 loopt dit openbaar onderzoek en op 3 oktober 2022 ben je welkom om 19.30 uur in de kerk van Veltem voor het infomoment.

Meer informatie over het openbaar onderzoek kan je terugvinden op deze webpagina.