Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Veltem

Het gemeentebestuur van Herent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de dorpskern van Veltem, 'RUP Dorpskern Veltem'. Het RUP wil de mogelijkheden voor de toekomst van het dorp onderzoeken en de sterktes verbeteren.

Vragen die je hebt over het RUP kun je stellen via e-mail naar ruimtelijkeplanning@herent.be.

Waarom een RUP voor de dorpskern?

De stopzetting van de activiteiten op de Vitalac-site biedt heel wat mogelijkheden voor de dorpskern van Veltem.

Veltem is een kern in een groene omgeving, maar toch op zeer korte afstand van Leuven, goed bereikbaar en met nog heel wat mooie hoekjes en waardevolle gebouwen. De kerk, het klooster, een aantal dorpswoningen en groenelementen geven aan Veltem karakter en identiteit. Het RUP Dorpskern Veltem biedt kansen om het dorp een heel nieuw elan te geven voor de toekomst.

Het studiegebied bestaat uit drie zones: het centrumgebied Veltem, het woonuitbreidingsgebied Bachterveld en de Vitalac-site.

Mijlpalen in het opmaakproces van het RUP

Er moet een lange weg worden afgelegd alvorens een ruimtelijk uitvoeringsplan zich ontwikkelt tot een definitief plan. Op 3 april 2017 gaf het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau Stramien de opdracht om het RUP Dorpskern Veltem op te maken.

Alvorens de eigenlijke procedure werd opgestart moest er veel voorbereidend werk worden verricht. Een planteam werd opgericht om het proces van het RUP te begeleiden.

Publicatie Belgisch Staatsblad - 23 juni 2023

Op 23 juni is de beslissing van de gemeenteraad gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Definitieve vaststelling gemeenteraad - 18 april 2023

Op 18 april is het definitief ontwerp zoals voorgesteld op de infomarkt van 12 april definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De voorschriften, het grafisch plan, de gemeenteraadsbeslissing, de toelichtingsnota en de procesnota van dit ontwerp zijn terug te vinden onderaan deze pagina.

Infomarkt - 12 april 2023

Op 12 april 2023 werd er een infomarkt gehouden in de kerk van Veltem om de inwoners in te lichten over de grootste wijzigingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Via de knop hieronder kun je de posters bekijken die zichtbaar waren op de infomarkt. Die hangen ook in het gemeentehuis waar je ze kunt komen bekijken tijdens de openingsuren.

Bekijk hier de visuele voorstelling

Definitief ontwerp - februari 2023

Na het krijgen van het advies van de Gecoro werd er een definitief ontwerp opgemaakt dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Daarna wordt het ter goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Infomoment - 3 oktober 2022

Op het infomoment heeft het studiebureau een presentatie gegeven om de voorschriften van het voorlopige RUP voor te stellen en toe te lichten. Door de talrijke opkomst was de presentatie niet altijd even duidelijk voor de achterste rijen. De presentatie kun je daarom hieronder ook downloaden om zelf eens te bekijken.

Die avond zijn er ook vele vragen afgegeven geweest. De vragen worden zo snel mogelijk beantwoord. Hieronder kun je een document downloaden met een antwoord op een deel van de vragen.

Voorlopige vaststelling RUP & openbaar onderzoek - september tot oktober 2022

Op de zitting van 5 juli 2022 is het RUP Dorpskern Veltem voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van de voorschriften, het grafisch plan en de toelichtingsnota zijn goedgekeurd. Deze documenten zijn in bijlage onderaan op de pagina terug te vinden.

Na de voorlopige vaststelling werd het openbaar onderzoek georganiseerd van 1 september tot en met 31 oktober 2022.

Start ontwerp - september 2021

Na het inwinnen van de adviezen wordt het ontwerp-RUP opgemaakt dat voorlopig wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd voor een periode van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft daarop een advies aan de gemeenteraad.

Start voorontwerp - februari 2019

Na de opmaak van de scopingnota wordt het voorontwerp van het RUP opgemaakt. Dat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Vervolgens worden er adviezen ingewonnen over het plan, o.a. van de GECORO, van de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

Scopingnota - januari 2018 tot januari 2019

De scopingnota geeft inzicht in het proces tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. Daarnaast toont het aan hoe er wordt omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties. De scopingnota wordt ter beschikking gesteld op de website voor de start van de fase van het voorontwerp. Ze kan worden bijgesteld tijdens het verdere verloop van het proces. Een definitieve vaststelling van de scopingnota volgt voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP.

Mobiliteitsstudie RUP Dorpskern Veltem - november 2018

Vanuit de klankbordgroep van 13 november 2017 en de raadpleging van de bevolking op 28 oktober en 13 december 2017 werden verschillende bezorgdheden geuit omtrent de mobiliteitsimpact van het RUP. Om op deze bezorgdheden in te spelen heeft de gemeente in samenwerking met het mobiliteitsbureau SUUNTA op 20 november 2018 een mobiliteitsonderzoek opgestart. Dit onderzoek werd onlangs afgerond.

Om de bevolking te informeren over de resultaten werd er op 18 maart 2019 een toelichting georganiseerd in De Kouter. Als bijlage vind je de presentatie.

Klankbordgroep - oktober 2017 tot februari 2018

Om tot een breed gedragen RUP te komen, wordt een adviserende groep (klankbordgroep) opgericht. Zo is er dialoog tussen beleid, ambtenaren, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), adviesraden, verenigingen en andere betrokkenen.

De klankbordgroep zal samengesteld worden uit leden van het college van burgemeester en schepenen, de GECORO, de provincie Vlaams-Brabant, de mobiliteitsraad, de stuurgroep erfgoed, de ondernemersraad, de milieuadviesraad, de centrumraad LDC d’Ontmoeting, de GC De Wildeman vzw, de cultuurraad, de jeugdraad, de landbouwraad, de ouderenadviesraad, de sportraad, Volkswoningbouw, het SWAL, het lokaaloverleg kinderopvang Herent en de welzijnsraad, Stramien cvba, Blauwdruk bvba, het beheersorgaan bibliotheek, de GROSH, de gemeenteraadscommissie I (ruimtelijke ordening en stedenbouw), de scholenraad.

Daarnaast zijn vier rechtstreekse vertegenwoordigers van de inwoners van Veltem opgenomen in de klankbord­groep. Die vier vertegenwoordigers vormen een rechtstreekse brug tussen het bestuur en de bewoners van Veltem. Binnen de klankbordgroep zullen zij Veltem rechtstreeks vertegenwoordigen en de noden en wensen van de inwoners aanbrengen.

Voor de klankbordgroep werden 3 workshops georganiseerd:

  • Workshop 1: Analyse en ambitie maandag 2 oktober 2017
  • Workshop 2: Structuurschets maandag 13 november 2017
  • Workshop 3: Voorontwerp maandag 5 februari 2018

Inspraak inwoner - oktober en december 2017

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseerde de gemeente Herent verschillende infomomenten in het kader van de startnota: op zaterdag 28 oktober en donderdag 14 december 2017.

Voor het ontwerp-RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen op het ontwerp-RUP.

Start- en procesnota, raadpleging - oktober tot december 2017

De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en gaat na of het plan aanleiding kan geven tot opmerkelijke milieueffecten (MER-screening).
De procesnota omschrijft het volledige planningsproces zoals het gepland wordt en zoals het effectief wordt uitgevoerd. Die nota geeft aan hoe advies wordt ingewonnen, hoe inwoners worden betrokken en hoe overleg tussen de verschillende betrokkenen verloopt. Het is een evolutief document dat in de loop van het proces kan worden aangepast. Alle aanpassingen aan de procesnota worden op de website bekendgemaakt en ter beschikking gesteld. Een tweede versie van de procesnota wordt waarschijnlijk voor het einde van juni 2018 gepubliceerd. 

Om de mening te kennen van haar inwoners organiseerde de gemeente Herent een raadpleging in het kader van de startnota. Deze sloot af op donderdag 25 december 2017. In het kader van deze raadpleging organiseerde het gemeentebestuur een informatiemoment op zaterdag 28 oktober 2017. Gelijklopend werden er adviezen ingewonnen van onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en verschillende Vlaamse en provinciale instanties. Het resultaat van de inspraakmomenten en de adviezen worden verwerkt in de scopingnota.