Openbaarheid van bestuur

Algemene principes

Het algemene principe inzake de passieve openbaarheid van bestuur, zoals grondwettelijk bepaald in artikel 32 van de Grondwet, houdt in dat elke instantie waarop het decreet van toepassing is verplicht is om aan eenieder die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • er inzage in te verlenen;
  • er uitleg over te verschaffen;
  • er een afschrift van te overhandigen.

Die drie concrete wijzen waarop het grondwettelijk recht, zoals gegarandeerd door artikel 32 G.W., kan worden uitgeoefend, zijn evenwaardig.

Hoe gaan we te werk?

  • De aanvrager om openbaarmaking geeft aan op welke wijze hij van zijn recht gebruik wil maken.
  • Doet hij of zij dat niet onmiddellijk, dan moet men hierom vragen. Het is zeker geen reden om de aanvraag als niet ontvankelijk te beschouwen.
  • U richt uw aanvraag schriftelijk aan de algemeen directeur: 
    Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
    algemeen.directeur@herent.be

Meer info

Voor meer informatie over dit decreet en de bijhorende memorie van toelichting (waarbij de relevante teksten op gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk zijn), kunt u terecht op www.vlaanderen.be/openbaarheid

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.