Openbaarheid van bestuur

Algemene principes

Het algemene principe inzake de passieve openbaarheid van bestuur, zoals grondwettelijk bepaald in artikel 32 van de Grondwet, houdt in dat elke instantie waarop het decreet van toepassing is verplicht is om aan eenieder die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • er inzage in te verlenen;
  • er uitleg over te verschaffen;
  • er een afschrift van te overhandigen.

Die drie concrete wijzen waarop het grondwettelijk recht, zoals gegarandeerd door artikel 32 G.W., kan worden uitgeoefend, zijn evenwaardig.

Hoe gaan we te werk?

  • De aanvrager om openbaarmaking geeft aan op welke wijze hij van zijn recht gebruik wil maken.
  • Doet hij of zij dat niet onmiddellijk, dan moet men hierom vragen. Het is zeker geen reden om de aanvraag als niet ontvankelijk te beschouwen.
  • Je richt je aanvraag schriftelijk aan de cel algemene administratie met titel openbaarheid van bestuur.: 
    Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
    openbaarheid@herent.be

Meer info

Voor meer informatie over dit decreet en de bijhorende memorie van toelichting (waarbij de relevante teksten op gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk zijn), kun je terecht op www.vlaanderen.be/openbaarheid