Op het gebruik van het openbaar domein bij markten - belasting

Er wordt een belasting geheven op het gebruik van het openbaar domein bij markten.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de persoon die de standplaats bezet op de openbare markt.

Hoe gaan we te werk?

1. In de loop van elk kwartaal zullen de marktkramers, met een abonnement, het bedrag van het totaal verschuldigd plaatsrecht, berekend volgens het voorziene tarief, storten op een rekeningnummer van de gemeente Herent of betalen aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Voor het vaststellen van het te betalen plaatsrecht zal rekening worden gehouden met het aantal marktdagen in de maand.

2. De losse deelnemers die geen abonnement wensen, krijgen door de marktleider een standplaats toegekend.

Degene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt het bedrag van het verschuldigd plaatsrecht op de dag dat hij de standplaats heeft toegewezen gekregen, aan de marktleider. De marktleider geeft een ontvangstbewijs van het geïnde bedrag.

3. Bij gebreke van contante of elektronische betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.

Kostprijs

Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.Om de belastingdruk te reduceren worden de vrijstellingen aangepast of een tariefvermindering toegekend voor bepaalde belastingreglementen en voor een beperkte duur. Enkel de reglementen vermeldt in dit besluit komen in aanmerking.

Artikel 3 "Tarief" van het Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein bij markten zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 november 2018, wordt voor de termijn ingaand op 01 april 2020 en eindigend op 31 december 2020, als volgt gewijzigd:

De belasting wordt als volgt vastgesteld op de wekelijkse marktdag:

  • voor de abonnementhouders (vaste plaats): gratis
  • voorde niet-abonnementhouders (losse plaatsen): € 1,00 / lopende meter / marktdag

De belasting wordt als volgt vastgesteld op de gelegenheidsmarkten, zoals avondmarkt, feestmarkt,...

  • per standplaats: een vast tarief van € 5,00 te vermeerderen met € 1,00 / lopende meter

De belasting wordt als volgt vastgesteld op rommelmarkten:

  • per standplaats: € 1,00 / lopende meter

Meer info

2019 - 2024: goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.

Aanslagjaar 2020: Aanpassing artikel 3 "Tarief" door de COVID-19 maatregelen - goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020 en gepubliceerd op 27 mei 2020.