Onderzoek naar bodemvervuiling

Om de mogelijke risico’s op de volksgezondheid in kaart te brengen zal de Vlaamse Regering laten onderzoeken of en in welke mate er, naast de site van 3M in Zwijndrecht en Chemours te Mechelen, nog PFAS werden gebruikt. Voor dat onderzoek heeft Vlaanderen zo precies mogelijke informatie nodig over de risico-activiteiten en –locaties. Aan de gemeente Herent is gevraagd bijkomende informatie aan te leveren.
In onze gemeente zijn er geen gronden waarop voorlopige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Er zijn wel twee potentiële locaties waarover bijkomende informatie werd gevraagd.

Actualisatie 1 september 2021

De gemeente Herent heeft in samenwerking met Interleuven op 15 juli 2021 bijkomende informatie aangeleverd aan de Vlaamse overheid, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen op 12 juli 2021 (zie bijlage).

De geïnventariseerde locaties die door de Vlaamse gemeenten werden aangeleverd worden nu gescreend op prioriteitscriteria. Verdachte locaties met hoge prioriteit worden eerst onderzocht. Uit een inventarisatiestudie die OVAM heeft uitgevoerd naar het voorkomen van een bodemverontreiniging met PFAS, blijkt dat de grootste kans op het aantreffen hiervan bestaat op huidige en voormalige brandweeroefenterreinen. Deze zijn absoluut prioritair in de meetcampagne, te starten met deze nabij woonzones en drinkwaterwingebieden.

OVAM is gestart met uitvoeren van verkennende bodemonderzoeken ter hoogte van deze terreinen, Molenveld is niet geselecteerd in deze eerste meetcampagne.

Nadien onderzoekt OVAM volgens dezelfde prioritering de andere sites met grote kans op PFAS-verontreiniging: andere terreinen waarop structureel gebruik werd gemaakt van fluorhoudend blusschuim en terreinen met galvanische industrie. Voor deze andere sites waar PFAS gebruikt werden, is de kans op PFAS-verontreiniging beperkter. Hierbij zal de prioritering verder verfijnd worden naargelang de kans op blootstelling en verspreiding. Bijv.: ligging grondwateronttrekkingen, waterlopen, bestemming terrein en omgeving.

Zodra de planning gekend is wordt deze teruggekoppeld met de lokale besturen, inclusief de gehanteerde prioriteitstelling.

Meer info

Meer informatie vind je als bijlage.