Onderwijs en ontwikkeling, lokaal sociaal beleidsplan

We binden de strijd aan tegen kinderarmoede en ondersteunen jongeren naar volwassenheid

DOEL 1: Ondersteunen van ouders in hun ouderrol/opvoedingstaak

Een adres voor alle vragen van gezinnen

We bouwen het Huis van het Kind verder uit en onderzoeken de mogelijkheid tot het inrichten van een fysiek Huis van het Kind.

Huis van het Kind Herent

Opvoedingsondersteuning via Home Start Vlaanderen

Binnen een aantal sociale dossiers, voornamelijk bij alleenstaande ouders met kinderen, merken we een nood aan opvoedingsondersteuning. Een samenwerking met Home-Start Vlaanderen biedt hierbij ondersteuning. Een “Home-Start werking” werkt vanuit het sterk geloof in de weerbaarheid van kwetsbare gezinnen en kinderen, mits ze omringd zijn door een netwerk dat hen steunt in de periodes die de gezinnen als moeilijk ervaren. Een HomeStart-werking bestaat uit vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteunen en praktische hulp bieden bij gezins- en opvoedingstaken. Aan een gezin wordt een vrijwilliger gekoppeld die gemiddeld één dagdeel per week langs gaat en dat voor een lange tijd. De wekelijkse aanwezigheid van een vrijwilliger in het gezin, vergroot de draagkracht en vaardigheden van de ouders. Bovendien werkt de vrijwilliger aan de verbreding van het sociale netwerk van het gezin wat preventief bijdraagt tot het welzijn van het kind. Vooraleer een structurele samenwerking op te zetten met Home-Start Vlaanderen, onderzoeken we de nood aan deze dienstverlening door een concrete bevraging uit te voeren bij mogelijke gebruikers (via de toeleiders zoals Sociaal Huis, het CAW, Agentschap Opgroeien en de CLB’s).

Home Start Herent

DOEL 2: gezinnen toegang bieden tot een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangomgeving

Digitaal loket kinderopvang (DLK)

We voorzien een digitaal loket kinderopvang in samenwerking met Interleuven. Het digitaal loket kinderopvang laat toe om op een gemakkelijke manier kinderopvang te vinden in de eigen buurt. Het digitaal loket maakt de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Digitaal Loket Kinderopvang

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) brengt belanghebbenden samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, enzoverder. Dit overlegorgaan geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
In partnerschap met kinderopvangvoorzieningen en andere betrokken organisaties zoals het Sociaal Huis, Huis van het Kind en de consultatiebureaus van Kind & Gezin ondernemen we acties om te komen tot een toegankelijkere en betaalbare kinderopvang.

Ondersteunen aanbieders van kinderopvang

We ondersteunen aanbieders van kinderopvang met een opleiding- en ondersteuningspremie en organiseren opleidingen voor de medewerkers van de kinderopvang.

DOEL 3: bruggen slaan met lokale partners om antwoorden te geven aan de noden van kwetsbare gezinnen

Structureel overleg tussen de Herentse scholen en het Sociaal Huis

We slaan bruggen met onderwijsinstellingen om kinderarmoede te detecteren en aan te pakken. Een structureel overleg tussen de Herentse basisscholen en het Sociaal Huis, maakt sociale noden bespreekbaar.

Verder uitbouwen van het project Brede school

We bouwen het project ‘brede school’ verder uit waarbij we een brede leer- en leefomgeving voorzien op en rond de school met als doel meer gelijke ontwikkelingskansen te creëren voor alle Herentse kinderen.

Lancering van het scholenloket

We voorzien een loket waar scholen terecht kunnen met hun vragen. Binnen het scholenloket worden ook de gemeentelijke thema’s naar scholen toe gecoördineerd zoals het project bijzonder leerlingenvervoer, het project brede school en de opvolging van het digitaal aanmeldingssysteem voor scholen.

Detectie van kinderarmoede i.s.m. Agentschap Opgroeien

Door een nauwere en intensievere samenwerking met het Agentschap Opgroeien willen we kinderarmoede voortijdig detecteren. De betrachting is om ouders voldoende te ondersteunen voor een kind effectief in een kwetsbaar gezin geboren wordt.

Stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen

De bibliotheek zal de komende jaren, in samenwerking met het Sociaal Huis, blijven inzetten op taalontwikkeling voor alle kinderen (boekenuitleendienst aan huis en aangepaste collecties voor personen met een beperking, taalpunt Nederlands voor anderstalige kinderen, verminderd lidgeld voor personen in armoede, scholenwerking).

Samenwerken met 1Gezin1Plan (1G1P)

1Gezin1Plan (1G1P) ontstond vanuit een netwerk van organisaties zoals
Opgroeien, VAPH, GGZ, Algemeen Welzijnswerk en onderwijsinstellingen.
1Gezin1Plan focust zich op de noden van kwetsbare gezinnen. Het vertrekpunt zijn steeds vragen en thema’s die het gezin zelf aanbrengt. 1G1P werkt een gezinsplan uit waarbij het gezin zelf de regie in handen houdt. Ze kijken naar de aanwezige krachten binnen het gezin en het netwerk. Indien wenselijk gaan ze voor het gezin op zoek naar bijkomende ondersteuning.


DOEL 4: een duwtje in de rug voor gezinnen in armoede

Herbekijken van de geboortepremie

Momenteel krijgt elk gezin een geboorte- adoptie of sociaalpedagogische premie bij de geboorte, adoptie of pleegzorg van een kind, ongeacht of het gezin hier nood aan heeft.
In kader van het sociaal beleid herbekijken we deze premie zodat deze premie toekomt aan gezinnen die het effectief nodig hebben.

Verdere bekendmaking van het project Vélokadee

De gemeente Herent heeft een samenwerking met vzw Velo rond het sociale economieproject VeloKadee. VeloKadee is een kinderfietsabonnement waarmee kinderen voor een bepaald bedrag een fiets huren. De fiets kan ten alle tijden ingeruild worden voor een ander exemplaar als het stuk of te klein is. Met dit project wil de gemeente alle kinderen de kans geven om op een stevige en veilige fiets rond te rijden. We promoten verder dit initiatief en voorzien jaarlijks een aantal ruil- en instapmomenten.

Aangaan van een samenwerking met Kirikou

We gaan een samenwerking aan met Kirikou. Deze samenwerking maakt dat inwoners uit Herent hun kindermateriaal kunnen schenken aan andere kwetsbare gezinnen, en omgekeerd dat het Sociaal Huis kinderspullen kan aanvragen voor gezinnen die er nood aan hebben.

Uitleendienst voor babyspullen

Babyspullen in tweedehandswinkels zijn snel uitverkocht. Ook kunnen personen met een beperkt budget niet altijd rekenen op hun netwerk voor het uitlenen van babyspulletjes (bv. babybad, kinderwagen, speeltapijt, verschoonmat, …).
Een babytheek, een uitleendienst voor babyspullen, biedt een antwoord voor gezinnen met een beperkt budget. Of het aangewezen is om een babytheek te ontwikkelen binnen het Huis van het Kind of in samenwerking met een andere partner wordt onderzocht bij de verdere uitbouw van het Huis van het Kind.

Participatie en sociale activering van kwetsbare gezinnen

Ter bestrijding van kinderarmoede en ter bevordering van maatschappelijke participatie kunnen inwoners via de sociale dienst een toelage ‘participatie en sociale activering’ aanvragen. Hoewel het Sociaal Huis dit initiatief bekend maakt en toepast bij haar cliënteel, maken niet-cliënten hier amper tot geen gebruik van. Deze toelage is echter niet beperkt tot personen die recht hebben op een leefloon of een andere sociale uitkering. Personen die beroep doen op de dienstverlening van de sociale dienst kunnen eveneens een tussenkomst aanvragen. We maken bijgevolg een reglement op en dragen dit breed zodoende om ook behoeftige niet-cliënten te kunnen ondersteunen.

Algemene welzijnsacties in functie van armoedebestrijding

Op het vlak van kinderarmoede willen we snel kunnen inspelen op actuele noden of vragen. We voorzien hiervoor algemene werkingsmiddelen voor het opzetten van concrete welzijnsacties.

DOEL 5: ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen naar volwassenheid

Uitwerken van specifieke ontmoetings- en ondersteuningsaanbod voor jongeren

We organiseren ontmoetings- en vrijetijdsactiviteiten voor jongeren waar ze op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. Verder denken we na hoe we kwetsbare jongeren in verbinding kunnen brengen met anderen en vrijetijdsindustrie in de gemeente.

Tienerdagen

Studeermogelijkheden voor jongeren

We organiseren iedere examenperiode een H-bib. De H-bib staat voor ‘Herent Bibt’ en biedt gratis publieke studieruimte aan voor Herentse studenten, tieners en jongeren.
De H-bib is meer dan alleen een studieruimte. De H-bib biedt ook ruimte voor ontspanning, ontmoeting en verbinding met andere studenten. We hebben hierbij speciale aandacht voor de toeleiding en behoeften van kwetsbare jongeren.

H-bib